Tczew, Pomorskie

Obiekt | 258 599 zł | 127,38 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-07-2019 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie z siedzibą przy Kołłątaja 6, 83-110 Tczew, pokój 12, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Westerplatte 27 a, 83-110 Tczew, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 16107 i 23321.
Opis nieruchomości:
działka nr 72/1 o pow. 61 m2 w użytkowaniu wieczystym do dnia 25.05.2089r zabudowana budynkiem użytkowym o pow. 127,38 m2 ( nr księgi wieczystej GD1T/00016107/0) oraz działka nr 72/6 o pow. 36 m2 w użytkowaniu wieczystym do dnia 05.06.2094r stanowiąca ciąg pieszy (przed wejściem do budynku) utwardzony kostką betonową ( nr księgi wieczystej GD1T/00023321/08)

Suma oszacowania wynosi 387 898,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 258 598,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 789,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas 41 1600 1462 1819 4760 9000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Tczew , Pomorskie

35 357 zł | 22,00 m2

  • cena: 35 357 zł
  • 1 607 za m2
Image things

Tczew , Pomorskie

1 527 000 zł | 1 762,36 m2

  • cena: 1 527 000 zł
  • 866 za m2
Image things

Tczew , Pomorskie

106 744 zł | 2 pokoje | 46,40 m2 | 4 piętro

  • cena: 106 744 zł
  • 2 301 za m2