Poznań, Stare Miasto

Mieszkanie | 335 250 zł | Mieszkanie | 66,63 m2 | 3 piętro

- 32 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu


Sebastian Nowak


Kancelaria Komornicza, os. Bolesława Chrobrego 117, Poznań, 60-681 Poznań


tel. 728 667 775 / fax.


Sygnatura: Km 157/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Sebastian Nowak, Kancelaria Komornicza nr  X w Poznaniu na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-07-2019 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu mającego siedzibę pod adresem ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań w sali nr  148, odbędzie się pierwsza licytacja   lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Poznaniu, Szweykowskiego 2c/7, dla którego Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X o powierzchni użytkowej 66,63 m2, będącego  własnością dłużnika: Suma oszacowania wynosi 447 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 335 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 72 10204027 0000 1002 1395 7628. 
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 4256/17/4/T). Termin oględzin lokalu należy uzgodnić z komornikiem. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu 
Kancelaria Komornicza nr X w Poznaniu


 Sebastian Nowak  

   Historyczne ceny

Image things

Poznań, Grunwald

1 846 350 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 846 350 zł
  • 1 846 350 za m2
Image things

Poznań, wielkopolskie

624 225 zł | 1,00 m2

  • cena: 624 225 zł
  • 624 225 za m2
Image things

Poznań, Jeżyce

562 600 zł | Dom | 164,20 m2

  • cena: 562 600 zł
  • 3 426 za m2