Lublin , Lubelskie

Mieszkanie | 119 250 zł | Kawalerka | 28,10 m2 | 4 piętro

- 31 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie


Tomasz Wielgus


Kancelaria Komornicza, Wieniawska 6/50a, Lublin, 20-071 Lublin


tel. 81 534-54-80 / fax. 81 354-40-40


Sygnatura: KM 1436/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Tomasz Wielgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-07-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą przy Konrada Wallenroda 4D, 20-607 Lublin, pokój XXII, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Tomasza Zana 10, 20-601 Lublin, dla którego SĄD REJONOWY LUBLIN X WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00158869/9.
Opis nieruchomości:
Przedmiot licytacji stanowi:
ograniczone prawo rzeczowe w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 55 w budynku wielorodzinnym położonym w Lublinie przy ul. Tomasza Zana 10 i posiadające założoną księgę wieczystą w X Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie o Nr LU1I/00158869/9.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 28,10 m2, usytuowany jest na czwartym piętrze. Lokal składa się z dużego pokoju, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Do lokalu przypisana komórka piwniczna w podpiwniczeniu.


Suma oszacowania wynosi 159 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 119 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO S.A. 20 1240 5497 1111 0000 5004 9440.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Tomasz WielgusImage things

Lublin , Lubelskie

1 472 728 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 472 728 zł
  • 1 472 728 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

174 200 zł | 2 pokoje | 45,60 m2 | Parter

  • cena: 174 200 zł
  • 3 820 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

20 325 zł | 14,00 m2

  • cena: 20 325 zł
  • 1 452 za m2