Ostrowiec Świętokrzyski, Świętokrzyskie

Obiekt | 330 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz stanowiących odrębny przedmiot własności budynków gospodarczych położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY :
prawo użytkowania wieczystego działek gruntu i własności budynków gospodarczych i przemysłowych stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Sienkiewicza 156 według ewidencji gruntów obręb 0005, działki nr 17/1,18/2,19/1,2/7,4/5,5/8,5/9 o łącznej powierzchni 5,1963 ha dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/801 0/9.

Cena sprzedaży nie może być niższa niż 330.000,00 (trzysta trzydzieści tysięcy) zł netto.

Oferty dotyczącej zakupu oferenci winni składać w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 26 czerwca 2019r. r. do godz. 15.00, w kancelarii syndyka przy ul. Hipotecznej 7 w Kielcach (25-333,tel.41 368 76 65 ) przy czym za złożoną w terminie ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się taką, która zostanie doręczona do kancelarii syndyka do dnia 26 czerwca 2019 r. do godz. 15.00.

Otwarcie oraz wybór ofert nastąpią w dniu 27 czerwca 2019 r. o godzinie 10.00 w kancelarii syndyka przy ul. Hipotecznej 7 w Kielcach

Syndyk, w sytuacji złożenia ofert przez kilku oferentów, zastrzega prawo do przeprowadzenia aukcji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia.
Aukcja odbywa się ustnie a minimalna wysokość postąpienia wynosi 5.000,00zł

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka.
Umowa będzie zawarta w formie aktu notarialnego z wszystkie koszty umowy ponosi nabywca nieruchomości.
Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek bankowy syndyka masy upadłości.
Syndyk zastrzega prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty w operacie sporządzonym przez REALEXPERTS sp. z o.o. w Warszawie znajduje się w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Warszawska 44 oraz w biurze syndyka w Kielcach ul. Hipoteczna 7; tel.413687665 ; fax 413616165 ;mail kancelaria at hipoteczna.pl.

  • cena: 243 000 zł
  • 825 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski , Świętokrzyskie

59 880 zł | 2 pokoje | 39,80 m2 | Parter

  • cena: 59 880 zł
  • 1 505 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski , Świętokrzyskie

109 094 zł | 2 pokoje | 51,45 m2 | 9 piętro

  • cena: 109 094 zł
  • 2 120 za m2