Rejowiec, Lubelskie

Obiekt | 204 276 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 204 276 zł
 • Miasto: Rejowiec
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 204 276 zł
 • Ulica: Przemysłowa
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 20 428 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 33941X79489825
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-24 - Co to znaczy?

Opis

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczną licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej objętej prawem użytkowania wieczystego, położonej w miejscowości Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie.
1. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT PRZETARGU
1.1. Organizatorem przetargu ustnego jest Krajowa Spółka Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980 (dalej: „Organizator Przetargu” lub „Spółka”).
1.2. Przedmiotem przetargu jest:
nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Rejowiec przy ulicy Przemysłowej, obręb ewidencyjny 0014 Rejowiec, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie, obejmująca prawo użytkowania wieczystego gruntu działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 911 o powierzchni 0,7481 ha oraz nr 913/1 o powierzchni 0,0221 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr ZA1K/00059293/2, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW
2.1. Do przetargu mogą przystąpić:
2.1.1. osoby fizyczne,
2.1.2. osoby prawne,
2.1.3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym i nabywa nieruchomość na majątek odrębny, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić najpóźniej do daty podpisania aktu notarialnego zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości na piśmie, albo umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U.2017.2278).
2.2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
2.2.1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
2.2.2. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
2.2.3. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, wymienionych w punktach 2.2.1. i 2.2.2. powyżej,
2.2.4. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
3. WARUNKI PRZETARGU
3.1. Licytacja odbędzie się w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w miejscu prowadzenia działalności w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13 i, w budynku administracyjnym na III piętrze w pokoju nr 33 (dawny budynek administracyjny Fabryki Cukierków „Pszczółka”) w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 10:00.
3.2. Przedmiot przetargu można obejrzeć w Rejowcu przy ul. Przemysłowej w dni powszednie w godz. od 8:00 do 14:00 w okresie od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg.
3.3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 204.276,00 zł (słownie: dwieście cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych) brutto, przy czym zawiera ona podatek VAT wg stawki 23 % dla prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 913/1. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 911 wraz z naniesieniami jest zwolniona z podatku VAT.
3.4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
3.5. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 20.427,60 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) i może być wniesione w formie pieniężnej przelewem albo w formie gwarancji bankowej:
3.5.1. pisemnej - poprzez przedłożenie oryginału dokumentu obejmującego gwarancję,
3.5.2. w postaci komunikatu SWIFT - poprzez przedłożenie wydruku tego komunikatu skierowanego do Banku prowadzącego rachunek bankowy Spółki wskazany przez Organizatora Przetargu.
3.6. Wadialna gwarancja bankowa powinna zawierać niezbędne elementy tj. określenie wierzytelności, określenie Beneficjenta, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Banku – Gwaranta do wypłacenia na pierwsze żądanie Beneficjenta kwoty pieniężnej odpowiadającej kwocie wadium, warunki zapłaty i dokumenty jakie Beneficjent powinien załączyć do żądania zapłaty. Gwarancja bankowa powinna zawierać w szczególności:
3.6.1. informację, że Bank dokona wypłaty gwarantowanej kwoty w przypadku gdy:
3.6.1.1. żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował ceny wywoławczej lub
3.6.1.2. Oferent pomimo udzielenia mu przybicia nie przystąpił do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu lub
3.6.1.3. Oferent pomimo udzielenia mu przybicia nie uiścił w wymaganym terminie ceny nabycia przedmiotu przetargu lub
3.6.1.4. zawarcie umowy sprzedaży stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta
3.6.2. informację, że gwarancja obowiązuje nie krócej niż do dnia 26 września 2019 roku.
3.7. Gwarancja Bankowa w zakresie spełnienia warunków wskazanych w pkt. 3.6. podlega zatwierdzeniu przez Organizatora Przetargu.
3.8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie wskazanym w pkt 4.1. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wskazany rachunek bankowy albo dzień doręczenia gwarancji bankowej na wskazany adres.
3.9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty, zamknięciu przetargu bez wyboru oferty lub unieważnieniu przetargu, z zastrzeżeniem pkt 3.11.
3.10. Wadium w formie pieniężnej złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej zostanie ona zwrócona w terminie do 7 dni roboczych po zapłaceniu ceny nabycia.
3.11. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferuje ceny wywoławczej. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
3.12. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
3.13. Wadium przepada na rzecz Spółki również w przypadku gdy nabywca w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
3.14. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest także złożenie wymaganych niniejszym ogłoszeniem oświadczeń i dokumentów.
3.15. Przetarg wygrywa oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę.
3.16. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku przetargu ustnego nastąpi w chwili podpisania aktu notarialnego - w takim przypadku z chwilą udzielenia przybicia każda ze stron może dochodzić zawarcia umowy sprzedaży.
3.17. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przy czym dopuszcza się możliwość zapłaty ceny w powyższym terminie na rachunek depozytowy notariusza sporządzającego akt notarialny.
3.18. Nabywca, który w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
3.19. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia oraz zawarciu umowy sprzedaży.
3.20. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wyboru oferty, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 3.9. i 3.11.
3.21. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 3.9.
3.22. Z tytułu niedopuszczenia do licytacji, niedokonania wyboru oferty, zamknięcia przetargu bez wyboru oferty lub unieważnienia przetargu, oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
4. WADIUM i WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY
4.1. Oferent w terminie do dnia 24 czerwca 2019 roku zobowiązany jest do wpłaty wadium w formie pieniężnej na następujący numer rachunku bankowego Spółki: 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium - przetarg – dz. 911 i 913/1 – Rejowiec”. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, winna ona być przesłana w terminie do dnia 14 czerwca 2019 roku na adres: Krajowa Spółka Cukrowa S.A w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40; 87-100 Toruń z dopiskiem „Wadium - przetarg – dz. 911 i 913/1 – Rejowiec”.

Image things

Opole Lubelskie , Lubelskie

80 589 zł | Kawalerka | 35,40 m2 | Parter

 • cena: 80 589 zł
 • 2 277 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

15 900 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 15 900 000 zł
 • 15 900 000 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

118 050 zł | 1,00 m2

 • cena: 118 050 zł
 • 118 050 za m2