Wąsosz , Podlaskie

Obiekt | 23 334 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grajewie Grażyna Sosnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-07-2019 o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Grajewie z siedzibą przy Kolejowa 1, 19-200 Grajewo, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ,Ławsk, 19-222 Wąsosz, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1G/00028266/9.
Opis nieruchomości:
działka nr 172/48 jest zabudowana budynkiem użytkowym (nieczynna kotłownia) położona w Ławski o powierzchni 1014 mkw. Budynek jest budynkiem parterowym, bez podpiwniczenia, murowany.

Suma oszacowania wynosi 35 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 23 334,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A oddział Białystok 66102013320000180200373423.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grajewie mieszczącym się pod adresem: Kolejowa 1, Grajewo, 19-200 Grajewo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Sokółka , Podlaskie

78 265 zł | Kawalerka | 33,76 m2 | 4 piętro

  • cena: 78 265 zł
  • 2 318 za m2
Image things

Białystok , Zawady

110 671 zł | 2 pokoje | 32,83 m2 | 2 piętro

  • cena: 110 671 zł
  • 3 371 za m2
Image things

Siemiatycze , Podlaskie

107 905 zł | 52,72 m2 | Parter

  • cena: 107 905 zł
  • 2 047 za m2