Zamość, Lubelskie

Obiekt | 156 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-06-2019 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy , 22-400 , odbędzie się pierwsza licytacja:
- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: położonej przy ,Żdanów, 22-400 Zamość, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/00090382/4.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana obejmująca działkę gruntu numer 487 o pow. 0,20 ha położona w miejscowości Żdanów, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZA1Z/00090382/4.

Suma oszacowania wynosi 208 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 156 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 800,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A 95 1020 5356 0000 1102 0007 6711.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Zamość , Lubelskie

116 000 zł | 46,12 m2

  • cena: 116 000 zł
  • 2 515 za m2
Image things

Zamość , Lubelskie

127 500 zł | 238,17 m2

  • cena: 127 500 zł
  • 535 za m2
Image things

Zamość , Lubelskie

207 333 zł | 150,00 m2

  • cena: 207 333 zł
  • 1 382 za m2