Sejny , Podlaskie

Mieszkanie | 59 600 zł | 2 pokoje | 36,70 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 59 600 zł
 • Miasto: Sejny
 • Powierzchnia: 36,70 m2
 • Województwo: Podlaskie
 • Cena za m2: 1 624 zł
 • Ulica: Emilii Plater 1
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 33838X79248599
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-26 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506), art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 i 13 i § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490), Uchwały nr V/36/19 Rady Miasta Sejny z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego
Burmistrz Miasta Sejny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy
ulicy Emilii Plater 1 stanowiącego własność Miasta Sejny
cena wywoławcza nieruchomości: 59.800,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100 netto)
wadium: 6.000 zł
wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 600 zł
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku wielomieszkaniowym przy ulicy Emilii Plater 1 w Sejnach, stanowiący własność Miasta Sejny. Ww. lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 36,70 m2 usytuowany jest na 2 kondygnacji (I piętro) budynku 5-kondygnacyjnego. Składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 2,66 m2. Wraz z lokalem nabywane jest prawo własności gruntu do 3670/123000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 691/6 o powierzchni 357 m2, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sejnach prowadzi księgę wieczystą KW SU1N/00004252/8. Na właścicielu lokalu ciążyć będzie obowiązek wnoszenia opłat do 31 marca każdego roku w wysokości 5,88 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania gruntu w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1716, poz. 2540). Stawki z t wieczystego nie podlegają aktualizacji.
Dla ww. lokalu nie ustala się opłat z tytułu użytkowania, najmu bądź dzierżawy.
Ww. lokal mieszkalny nie posiada najemcy. Ww. lokal mieszkalny wraz z udziałem do nieruchomości gruntowej wolny jest od zobowiązań, nie jest obciążony prawami rzeczowymi ani prawami osób trzecich. Nie stawia się wymagań co do terminu zagospodarowania nieruchomości.
Przetarg odbędzie się dnia 1 lipca 2019 r. o godz. 110° w siedzibie Urzędu Miasta Sejny przy ul. Józefa Piłsudskiego 25 w Sali Rady Urzędu Miasta.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miasta Sejny Nr 30 93670007 0018 0005 9590 0006 Bank Spółdzielczy Rutka Tartak do dnia 26 czerwca 2019 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku urzędu.
SZCZon
LIC
Osoby, które wpłacą wadium po upływie tego terminu nie będą dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.
Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:
- w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
- w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; - w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników. Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ustala organizator przetargu.
Jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie oznaczonym przez organizatora przetargu do zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Sejny http://www.um.sejny.pl/, na BIP http://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miasta Sejny przy ul. Józefa Piłsudskiego 25, w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat. Szczegółowych informacji udziela się w Urzędzie Miasta Sejny pok. 6 w godz. 700-14", tel. (87) 5 162 011.
BURMISTRZ MIASTA
Sporządziła Dominika Sidor tel. (87) 5 162 011
Arkadiusz Adam Nowalski

Image things

Krynki , Podlaskie

96 427 zł | 1,00 m2

 • cena: 96 427 zł
 • 96 427 za m2
Image things

Białystok , Antoniuk

78 860 zł | 25,25 m2 | 3 piętro

 • cena: 78 860 zł
 • 3 123 za m2
Image things

Białystok , Zawady

110 671 zł | 2 pokoje | 32,83 m2 | 2 piętro

 • cena: 110 671 zł
 • 3 371 za m2