Białystok, Podlaskie

Mieszkanie | 193 800 zł | 2 pokoje | 44,50 m2 | 2 piętro

- 27 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 193 800 zł
 • Miasto: Białystok
 • Powierzchnia: 44,50 m2
 • Województwo: Podlaskie
 • Cena za m2: 4 355 zł
 • Ulica: J. I. Kraszewskiego 23a
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 19 400 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 33830X79229863
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-03 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości:
1. 1.1
Rodzaj nieruchomości: lokal mieszkalny. Położenie i opis: lokal mieszkalny nr 69, stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. J. I. Kraszewskiego 23A w Białymstoku, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju, o pow. użytkowej 44,50 m2 (3 izby), położony na II piętrze, zbywany wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oznaczonego jako działka nr 1045, o pow. 0,0984 ha, obręb 17 - Bojary, Kw Nr BI1B/00020845/9.
Ponadto nabywca poniesie koszty związane z określeniem wartości nieruchomości lokalowej w kwocie 174,00 zł (zwolnione z podatku VAT) oraz sporządzeniem świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu w kwocie 84,00 zł (zwolnione z podatku VAT).
1.2
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania - działka zagospodarowana zabudową mieszkaniową wielorodzinną, uzbrojenie w sieci pełne. Obciążenia nieruchomości - brak. Termin przetargu - 8 lipca 2019 r. (poniedziałek) godz. 1000, sala 10 Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku. Termin wpłaty wadium w pieniądzu w kwocie 19.400,00 zł – do dnia 3 lipca 2019 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu - nie mniej niż 1.940,00 zł. Terminy okazania lokalu – 28 czerwca 2019 r. w godz. 1430 - 1500 oraz 1 lipca 2019 r. w godz. 1100 – 1130.
1.6
O wysok
1.7
2. Informacje dodatkowe dotyczące zbywanego lokalu mieszkalnego:
2.1 Zbycie lokalu mieszkalnego korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie
art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). 2.2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości
oraz wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego Departamentu Rachunkowości - Pekao S.A. Nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299.
2.3 Podmioty podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis
z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy,
natomiast wspólnicy spółki cywilnej – umowę spółki. 2.4 W przypadku reprezentowania osoby fizycznej lub prawnej przez pełnomocnika należy
przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej - pełnomocnictwo w formie
aktu notarialnego. 2.5 W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność
obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie
wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. 2.6 Przy nabyciu nieruchomości lokalowej przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 2.7 Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny
nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium oraz danych adresowych. Cena nabycia płatna jest przed zawarciem umowy przenoszącej
własność lokalu. 2.8 Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu
21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nieprzystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu uprawnia organizatora przetargu do odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty umowy ponosi nabywca. 2.9 Zbywca przekaże nabywcy świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu w dniu zawarcia
umowy przenoszącej własność lokalu. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię
końcową wynosi 150,32 kWh/(m. rok). 2.10 Zarząd nieruchomością przy ul. J. I. Kraszewskiego 23A jest sprawowany w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737).
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości lokalowej można uzyskać w Departamencie Skarbu Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 (pokój 706 tel./85/ 869-60-88).
Ogłoszenie opublikowane zostało również w Internecie na stronie
www.bip.bialystok.pl oraz www.bialystok.pl Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
II
Informacja o przetwarzaniu danych: 1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku,
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. 2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1,
15-950 Białystok, tel. (85) 879-79-79, e-mail: [email protected] 3) Dane osobowe są zbierane w celu realizacji procedury przetargowej związanej ze sprzedażą
nieruchomości lokalowej. 4) Dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej
i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
o archiwizacji. 5) Uczestnikom przetargu przysługuje prawo do żądania dostępu do własnych danych,
prawo do sprostowania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. 6) Podanie danych jest ustawowym warunkiem, umożliwiającym uczestnictwo w przetargu,
a ich niepodanie skutkować będzie niedopuszczeniem do udziału w przetargu.

Image things

Białystok , Centrum

110 000 zł | 2 pokoje | 30,60 m2

 • cena: 110 000 zł
 • 3 595 za m2
Image things

Białystok , Dziesięciny II

114 525 zł | 2 pokoje | 39,30 m2 | 2 piętro

 • cena: 114 525 zł
 • 2 914 za m2
Image things

Białystok , Centrum

154 840 zł | 2 pokoje | 35,05 m2 | Parter

 • cena: 154 840 zł
 • 4 418 za m2