Mały Płock, Podlaskie

Obiekt | 26 727 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-08-2019 o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży z siedzibą przy Polowa 1, 18-400 Łomża, pokój X, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: położonej przy ,Kąty, 18-516 Mały Płock, dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1L/00060847/7.
Opis nieruchomości:
zabudowana działka o nr 38 budynkiem niemieszkalnym oraz niezabudowane działki o nr 39/1, 39/2, 41 o łącznej pow. 0,5753ha poł. w obrębie ewidencyjnym Kąty gm. Mały Płock. - działka nr 38 o pow. 0,2753ha oszacowana jest na kwotę 19.190,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 12.793,33zł, rękojmia w kwocie 1.919,00zł (1/10 sumy oszacowania), - działka nr 39/1 o pow. 0,06ha oszacowana jest na kwotę 4.180,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2.786,67zł, rękojmia w kwocie 418,00zł (1/10 sumy oszacowania), - działka nr 39/2 o pow. 0,06ha oszacowana jest na kwotę 4.180,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2.786,67zł, rękojmia w kwocie 418,00zł (1/10 sumy oszacowania), - działka nr 41 o pow. 0,1800ha oszacowana jest na kwotę 12.540,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8.360,00zł, rękojmia w kwocie 1.254,00zł (1/10 sumy oszacowania).

Suma oszacowania wynosi 40 090,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 26 726,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 009,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Łomży mieszczącym się pod adresem: Polowa 1, Łomża, 18-400 Łomża.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Żółtki , Podlaskie

734 243 zł | 428,00 m2

  • cena: 734 243 zł
  • 1 716 za m2
Image things

Wiżajny , Podlaskie

38 120 zł | 180,60 m2

  • cena: 38 120 zł
  • 211 za m2
Image things

Bielsk Podlaski , Podlaskie

141 000 zł | 50,26 m2

  • cena: 141 000 zł
  • 2 805 za m2