Łomża, Podlaskie

Obiekt | 133 113 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-08-2019 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży z siedzibą przy Polowa 1, 18-400 Łomża, pokój X, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: położonej przy ,Gać, 18-400 Łomża, dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1L/00057350/2.
Opis nieruchomości:
nieruchomość rolna zabudowana siedliskiem, składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 362 o powierzchni 5544m2 poł. w obrębie ewidencyjnym Gać, gmina Łomża. Wobec faktu, iż przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością rolną zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U z 2003 nr 64 poz. 592). Licytant przystępujący do przetargu winien spełniać warunki określone w art. 2a ust.1 oraz 2a ust 3 pkt.1 lit.a-e w/w ustawy. Zgodnie z art. 2a. 1. nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Suma oszacowania wynosi 199 670,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 133 113,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 967,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Łomży mieszczącym się pod adresem: Polowa 1, Łomża, 18-400 Łomża.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Białystok , Dziesięciny II

215 925 zł | 4 pokoje | 74,20 m2 | 2 piętro

  • cena: 215 925 zł
  • 2 910 za m2
Image things

Nowy Dwór , Podlaskie

29 000 zł | 113,92 m2

  • cena: 29 000 zł
  • 255 za m2
Image things

Białystok , Podlaskie

106 600 zł | Kawalerka | 22,20 m2 | 4 piętro

  • cena: 106 600 zł
  • 4 802 za m2