Poznań, Stare Miasto

22 725 zł | Garaż | 15,25 m2

E-Licytacja - Licytacja odbywa się w trybie online.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki Kancelaria Komornicza nr IV działając na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 986^1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od dnia 4 kwietnia 2024 r. godz. 11:00 do dnia 11 kwietnia 2024 r. godz. 11:00 na portalu: e-licytacje.komornik.pl przeprowadzona zostanie pierwsza licytacja elektroniczna miejsca postojowego - udziału we własności nieruchomości - hali garażowej położonej pod adresem:
ul. Karpia 22 C, 61-619 Poznań
Przedmiotowy udział w 1525/7395 części we własności nieruchomości - hali garażowej, nr udziału: 21 zlokalizowany jest na kondygnacji podziemnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Karpia 22C w Poznaniu. W ramach udziału właścicielowi przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli lokalu garażowego, z miejsca postojowego oznaczonego numer 14, o pow. 15,25 m2.
Wjazd na miejsca postojowe odbywa się przez halę garażową, do której dostęp odbywa się za pomocą bramy segmentowej (sterowanej elektrycznie). Miejsce postojowe utwardzone jest kostką brukową. Teren osiedla ogrodzony, strzeżony i monitorowany.
Księga wieczysta nr: XXXX/XXXXXXXX/X (Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu).

Cena wywołania: 22 725 zł
Suma oszacowania: 30 300 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 3 030 zł najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu na r-ek bankowy kancelarii komorniczej: BNP Paribas Bank Polska SA nr 40 1600 1462 1826 5040 1000 0004 (tytułem: rękojmia, sygn. akt Km 255/23). Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 kpc nie stosuje się.
Najpóźniej wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest posiadać / utworzyć indywidualne konto w systemie teleinformatycznym na stronie: e-licytacje.komornik.pl oraz zgłosić przystąpienie do przedmiotowej licytacji. Dopuszczenie do przetargu nastąpi najwcześniej w dniu roboczym następującym po uznania wpłaty rękojmi na rachunku bankowym komornika.
Licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Pełnomocnictwo do udziału w tym konkretnym przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed rozpoczęciem licytacji wolno będzie oglądać nieruchomość - art. 986^4 § 4 pkt 4 kpc (komornik nie udostępnia hali garażowej). W systemie teleinformatycznym wraz z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Wyciąg z operatu na: www.komornikpoznan.com.

Image things

Poznań, Jeżyce

500 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 63,40 m2

  • cena: 500 000 zł
  • 7 886 za m2
Image things

Poznań, Jeżyce

90 400 zł | Lokal Użytkowy | 80,30 m2

  • cena: 90 400 zł
  • 1 126 za m2
Image things

Poznań, Nowe Miasto

299 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,40 m2

  • cena: 299 000 zł
  • 6 178 za m2