Bratkowice, Podkarpackie

Dom | 23 864 zł | 35,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-06-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, pokój 31, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy , 36-055 Bratkowice, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze brak KW.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 3763/3, obręb ewidencyjny 0002 Bratkowice, posiadającej adres administracyjny Bratkowice 53, gmina Świlcza, powiat rzeszowski. Działka o numerze 3763/3 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym w bardzo złym stanie technicznym. Budynek mieszkalny parterowy wzniesiony w technologii drewnianej o pow. 35,10 m.kw. Powierzchnia działki wynosi 0,10ha, kształt działki wieloboczny. W części centralnej usytuowany jest budynek. Działka od strony zachodniej i południowej przylega do drogi gminnej. W części zachodniej działki teren zadrzewiony i zakrzewiony, zanieczyszczony śmieciami i gruzem z zagłębieniem terenu. Działka posiada uzbrojenie w sieci: energii elektrycznej, wodną, gazową.

Suma oszacowania wynosi 31 819,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 864,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 181,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PeKaO SA 32 1240 2614 1111 0010 3673 8437.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie mieszczącym się pod adresem: Kustronia 4, Rzeszów, 35-303 Rzeszów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Kolbuszowa , Podkarpackie

37 800 zł | 2 pokoje | 25,70 m2 | 1 piętro

  • cena: 37 800 zł
  • 1 471 za m2
Image things

Tarnobrzeg , Podkarpackie

111 494 zł | 2 pokoje | 52,40 m2

  • cena: 111 494 zł
  • 2 128 za m2
Image things

Stalowa Wola , Podkarpackie

411 068 zł | 1,00 m2

  • cena: 411 068 zł
  • 411 068 za m2