Jarosław, Podkarpackie

Mieszkanie | 133 500 zł | 2 pokoje | 65,90 m2

- 48 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu


Bogusław Mazur


Kancelaria Komornicza, Czarnieckiego 13, Jarosław, 37-500 Jarosław


tel. 16 621 30 66 / fax. 16 621 30 66


Sygnatura: Km 194/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Bogusław Mazur na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-09-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu z siedzibą przy JANA PAWŁA II 11, 37-500 Jarosław, pokój 7, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Łokietka 10/2, 37-500 Jarosław, dla którego Sąd Rejonowy w Jarosławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1J/00076462/3.


Suma oszacowania wynosi 178 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 133 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK ZACHODNI WBK S.A. Oddział Jarosław 41 1500 1634 1216 3003 6514 0000.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.Komornik Sądowy


Bogusław MazurImage things

Jarosław , Podkarpackie

38 325 zł | 38,00 m2

  • cena: 38 325 zł
  • 1 009 za m2