Kożuchów, Lubuskie

Obiekt | 21 623 zł | 50,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 21 623 zł
 • Miasto: Kożuchów
 • Powierzchnia: 50,00 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 432 zł
 • Ulica: 1 Maja
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 163 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 33734X79005031
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-27 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Kożuchowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:

Kożuchów obręb 0002,2 działka nr 526/9 o powierzchni 0,0892 ha - ul. 1 Maja
- działka zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 50 m2.
. Budynek o złej eksploatacji.. Budynek nie jest wyposażony w instalację. Dostęp
do działki poprzez działkę sąsiednią tj.nr 526/10. Przy zbyciu nieruchomości dokonany zostanie w księdze wieczystej KW Nr ZG1N/00031056/8 wpis
o ustanowieniu nieodpłatnej i na czas nieoznaczony służebności dojścia i dojazdu poprzez działkę 526/10 dla każdoczesnego właściciela działki nr 526/9
i 526/12.
Obecnie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość. W stosunku do działki Gmina Kożuchów nie
podjęła uchwały, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.1398 ze zm.) oraz że działka ta nie leży
na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy o rewitalizacji.
Nieruchomość znajduje się na terenie zespołu urbanistycznego miasta Kożuchów wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 85 Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z dnia 16 kwietnia 1958 r. Zgodnie z przepisem art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067) podejmowanie działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu wpisanego do rejestru
wymaga uzgodnienia Konserwatora Zabytków osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, winna
przedłożyć Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wniosek stosownie do przepisu art. 36 ust. 5 wyżej cytowanej ustawy.


Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 2 LIPCA 2019 r. w godzinach odpowiednio podanych w tabeli, w sali nr 12 Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.
2) Minimalne postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej.
3) Wadium w określonej wysokości, z zaznaczeniem na jaki cel ze wskazaniem nieruchomości należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Kożuchowie Bank Spółdzielczy w Kożuchowie Nr 4996730007 0000 0000 10070006 w terminie do dnia 27 CZERWCA 2019 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Image things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

69 450 zł | 2 pokoje | 36,80 m2 | 10 piętro

 • cena: 69 450 zł
 • 1 887 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

116 250 zł | 4 pokoje | 70,90 m2

 • cena: 116 250 zł
 • 1 640 za m2
Image things

Drezdenko , Lubuskie

150 600 zł | 1,00 m2

 • cena: 150 600 zł
 • 150 600 za m2