Busko Zdrój, Świętokrzyskie

Dom | 370 695 zł | 176,32 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-07-2019 o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju z siedzibą przy Kościuszki 5, 28-100 Busko Zdrój, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Nowy Folwark , 28-100 Busko Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1B/00032797/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 176,32 mkw., oraz budynkiem garażowym w budowie, oznaczona jako działka ewidencyjna numer 11 o pow. 2,0600 ha. stanowią użytki orne B R IVb jako użytki rolne zabudowane o pow. 0,0600 ha., grunty orne R IIIb o pow. 0,5800ha., grunty orne R IVa o pow. 0,4400 ha., grunty orne R IVb o pow. 0,9600 oraz rowy W R IIIb o pow. 0,0200 ha. położona w Nowym Folwarku, obręb 0009 Nowy Folwark, powiat buski. Uzbrojenie terenu częściowe - energia elektryczna, wodociągi. Nieruchomość położona przy drodze lokalnej o nawierzchni asfaltowej. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje

Suma oszacowania wynosi 494 260,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 370 695,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 426,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: NBS Solec - Zdrój 49 85170007 0010 0163 7525 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

1 998 400 zł | 621,37 m2

  • cena: 1 998 400 zł
  • 3 216 za m2
  • cena: 21 333 zł
  • 260 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

141 900 zł | Kawalerka | 28,21 m2 | 2 piętro

  • cena: 141 900 zł
  • 5 030 za m2