Busko Zdrój, Świętokrzyskie

Obiekt | 104 134 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-07-2019 o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju z siedzibą przy Kościuszki 5, 28-100 Busko Zdrój, odbędzie się pierwsza licytacja:


- użytkowania wieczystego nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: położonej przy Nowy Folwark , 28-100 Busko Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1B/00044491/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona jako działka numer 115/5, o pow. 0,0200 ha., w całości stanowią tereny zabudowane obręb 0009 Nowy Folwark, na którą składa się prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności. Działka jest w części zabudowana budynkiem sklepu. Uzbrojenie terenu częściowe -woda z wodociągu i energia elektryczna. Nieruchomość położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej. Właścicielem nieruchomości gruntowej jest Gmina Busko-Zdrój zaś użytkownikami wieczystymi nieruchomości, dłużnicy Roman Powroźnik i Małgorzata Powroźnik, którzy są jednocześnie właścicielami budynku na tej nieruchomości. Działka gruntu numer 115/5 oddana w użytkowanie wieczyste na 99 lat. Prawo użytkowania wieczystego wygasa w 2095 roku. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje

Suma oszacowania wynosi 138 845,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 104 133,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 884,50 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: NBS Solec - Zdrój 49 85170007 0010 0163 7525 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  • cena: 21 333 zł
  • 260 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

217 500 zł | 72,85 m2

  • cena: 217 500 zł
  • 2 986 za m2
Image things

Jędrzejów , Świętokrzyskie

622 150 zł | 1,00 m2

  • cena: 622 150 zł
  • 622 150 za m2