Łubnice, Świętokrzyskie

Dom | 68 400 zł | 74,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Hanna Pagacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-07-2019r. o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu mającego siedzibę przy Pl. Jagielloński 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości działki nr 271, 453, 488, 768, 1525 położonej: 98-432 Łubnice, Wójcin, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1W/00090806/4

- działka nr 1525 o pow. 0,3281 ha, zabudowna jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym,
jednokondygnacyjnym, drewnianym o pow. zabudowy 89,00 m2 i powierzchni użytkowej 74,92 m2, oraz budynkiem składowym, jednokondygnacyjnym, obejmującym część murowaną i drewnianą, o pow. za budowy 214,00 m2 i pow. użytkowej 207,25 m2. Na działce tej zlokalizowany jest ponadto blaszany garaż - 91.200,00zł (w tym: wartość gruntu 25.400,00zł, wartość budynku mieszkalnego 32.000,00zł, wartość budynku składowego 33.800,00zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68.400,00zł.

Zgodnie z Ustawą z dnia 11-04-2003r. (Dz.U. z 2017r. poz.2196) o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny (chyba, że ustawa stanowi inaczej). Warunkiem przystąpienia do licytacji jest złożenie dowodu o którym mowa w art. 7 ww ustawy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Łubnice , Łódzkie

106 667 zł | 75,08 m2

  • cena: 106 667 zł
  • 1 421 za m2
Image things

Łubnice , Łódzkie

137 333 zł | 114,90 m2

  • cena: 137 333 zł
  • 1 195 za m2
Image things

Łubnice , Łódzkie

60 800 zł | 74,92 m2

  • cena: 60 800 zł
  • 812 za m2