Łubnice, Świętokrzyskie

Dom | 120 000 zł | 75,08 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Hanna Pagacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-07-2019r. o godz. 11:00w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu mającego siedzibę przy Pl. Jagielloński 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - działki nr 942 o pow. 0,7177 ha, zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, parterowym, częściowo podpiwniczonym, z poddaszem nieużytkowym, murowanym, o pow. zabudowy 97,00 m2 i pow. użytkowej 75,08 m2, budynkiem gospodarczym - jednokondygnacyjnym, z poddaszem składowym, murowanym, o pow. zabudowy 95,00 m2, budynkiem składowym - jednokondygnacyjnym, murowanym, o pow. zabudowy 157,00 m2, położonej: 98-432 Łubnice, Wójcin, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1W/00091477/5 należącej do dłużnika:
Suma oszacowania wynosi 160 000,00zł (w tym: wartość gruntu: 17 300 zł, wartość budynku mieszkalnego: 78 100zł,wartość budynku gospodarczego: 30 800 zł, wartość budynku składowego: 33 800 zł) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie Oddział w Wieluniu nr 32 92560004 0723 1964 2000 0010 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.13:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Zgodnie z Ustawą z dnia 11-04-2003r. ( Dz. U. z 2017r. poz. 2196 ) o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny ( chyba, że ustawa stanowi inaczej ). Warunkiem przystąpienia do licytacji jest złożenie dowodu o którym mowa w art. 7 ww ustawy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Łubnice , Łódzkie

60 800 zł | 74,92 m2

  • cena: 60 800 zł
  • 812 za m2
Image things

Łubnice , Łódzkie

137 333 zł | 114,90 m2

  • cena: 137 333 zł
  • 1 195 za m2
Image things

Łubnice , Łódzkie

106 667 zł | 75,08 m2

  • cena: 106 667 zł
  • 1 421 za m2