Brody-Lipie, Świętokrzyskie

Dom | 179 475 zł | 92,25 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-07-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Starachowicach z siedzibą przy Staszica 12, 27-200 Starachowice, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Starachowicka 51,gm. Brody-Lipie, 27-230 27-230, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1H/00040872/8.
Opis nieruchomości:
nieruchomość oznaczona jako nieruchomość gruntowa położona w gm. Brody- Lipie ul. Starachowicka 51 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach nr KI1H/00040872/8. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,2800 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej około 92,25 m2 i trzema budynkami gospodarczymi.

Suma oszacowania wynosi 239 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 179 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 930,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 48 1020 2674 0000 2702 0003 2664.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Opatów , Świętokrzyskie

15 431 775 zł | 1 345,20 m2

  • cena: 15 431 775 zł
  • 11 472 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

139 150 zł | Kawalerka | 27,24 m2 | 2 piętro

  • cena: 139 150 zł
  • 5 108 za m2
Image things

Opatów , Świętokrzyskie

144 053 zł | 3 pokoje | 76,80 m2

  • cena: 144 053 zł
  • 1 876 za m2