Chocz , Wielkopolskie

Dom | 170 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie


Piotr Tomczak


Kancelaria Komornicza, Słowackiego 14, 63-300 PLESZEW


tel. 627610714 / fax. 627610714


Sygnatura: Km 280/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie Piotr Tomczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-07-2019 o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego w Pleszewie z siedzibą przy Malińska 21, 63-300 PLESZEW, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy ul Szkolna 4,udziały: 63-313 Chocz, wadium dzień przed, dla której Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1P/00017208/3.


Suma oszacowania wynosi 255 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 170 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział I w Kaliszu 18 10202212 0000 5902 0079 7480.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pleszewie mieszczącym się pod adresem: Malińska 21, 63-300 PLESZEW.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Piotr Tomczak  • cena: 489 453 zł
Image things

Rogoźno , Wielkopolskie

69 000 zł | 100,36 m2

  • cena: 69 000 zł
  • 688 za m2
Image things

Września , Wielkopolskie

672 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 672 000 zł
  • 672 000 za m2