Staszów, Świętokrzyskie

Obiekt | 290 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 100/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 26988.


Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem
z dnia 7 marca 2019 roku, sygn. akt V GUp 11/14, w postępowaniu upadłościowym Upadłego Leszka Sojdy, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Staszowie, postanowił zezwolić Dariuszowi
Polańskiemu - Syndykowi masy upadłości Leszka Sojdy na sprzedaż z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości
nieruchomości i ruchomości z określeniem następujących warunków sprzedaży.

I. Przedmiotem sprzedaży są:
1. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w stanie nieukończenia oraz garażem, stanowiąca działkę nr 1337/2, o powierzchni 5 121,00, położona w Grzybowie, dla której Sąd Rejonowy w Staszowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KI1A/00021988/8;właścicielem nieruchomości gruntowej jest Skarb Państwa,
a użytkownikiem wieczystym
2. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o charakterze produkcyjno-usługowym (piekarnie, zaplecze, sklep), stanowiącej działkę nr 1581 i powierzchni 338, znajdującej się w Staszowie przy ul. Długiej 5, dla której Sąd rejonowy w Staszowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW/KI1A/0002745/4; właścicielem nieruchomości jest
3. ruchomość wchodzącą w skład zorganizowanej części prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo ” w upadłości likwidacyjnej z siedzibąw Staszowie, na dzień sporządzania aktu notarialnego przeniesienia własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. ruchomości ujęte w spisie inwentarza upadłego, a nie zbyte przez syndyka do dnia sporządzania ww. aktu notarialnego. Szczegółowe zestawienie ruchomości zostanie komisyjnie sporządzone w dniu sporządzania aktu notarialnego sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa i dołączone do tego aktu;
4. wierzytelności przysługujące syndykowi masy upadłości od Krzysztofa Sojdy wynikające z czynszu dzierżawnego (umów dzierżawy) oraz naliczone wynagrodzenie tytułem bezumownego korzystania z nieruchomości objętych umową dzierżawy tytułem bezumownego korzystania z nieruchomości objętych umową dzierżawy;
5. cena wywoławcza praw nieruchomości opisanych w pkt I, ppkt 1, 2, 3 i 4 będzie wynosiła łączni nie mniej niż 290 000, 00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.

Osoby zainteresowane nabyciem oferowanego mienia winny składać ofert bezpośrednio w Kancelarii syndyka, adres: ul. Warszawska 31/16, 25-518 Kielce, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Image things

Staszów , Świętokrzyskie

97 648 zł | 40,99 m2

  • cena: 97 648 zł
  • 2 382 za m2