Nowa Sucha, mazowieckie

Obiekt | 1 284 750 zł | 933,60 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Jacek Jachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-06-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie z siedzibą przy 1 Maja 7, 96-500 Sochaczew, pokój wg wokan, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy 3C,Stary Dębsk, 96-513 Nowa Sucha, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
N. położona we wsi Stary Dębsk w gminie Nowa Sucha, przy drodze publicznej krajowej z bezpośrednim dostępem do drogi. Działka posiada zjazd do drogi krajowej nr 2 Warszawa - Poznań. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Do Sochaczewa jest około 8 km. Nieruchomość jest uzbrojona w energię elektryczną, wodę. Działka o numerze ewidencyjnym 43/4 i pow. 0,2645ha jest o kształcie prostokątnym. Dz. jest zabudowana: - budynkiem domu weselnego, wolnostojącym, parterowym z poddaszem, nie podpiwniczonym. Budynek został zrealizowany na podstawie pozwolenia na budowę Decyzji Starosty Sochaczewskiego Nr 35/2004 z dnia 26 stycznia 2004r. numer kanc. AB.7351-564/2003. Powierzchnia zabudowy: 902,58m2, powierzchnia użytkowa: 933,60m2, kubatura: 4646m3. Pozwolenie na budowę dotyczy również budowy parkingu na 18 miejsc postojowych i zbiornika na nieczystości ciekłe. Decyzja nr 35/2004 została zmieniona Decyzją nr 263/06 z dnia 23 maja 2006r. zatwierdzającą projekt zamienny budynku. Budynek został zgłoszony do użytkowania (tylko parter). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie dopuścił do użytkowania tylko parter budynku o powierzchni 604,30m2 (Decyzja PINB Nr 231/2006 z dnia 25.09.2006r.). Poddasze budynku jest użytkowane mimo braku dopuszczenia do użytkowania. Budynek jest wyposażony w instalacje: energetyczną, wodną, kanalizacyjną ze zbiornikami na nieczystości ciekłe, centralnego ogrzewania zasilanego olejem w kotłowni lokalnej , wentylację mechaniczną. Budynek zrealizowany jest w technologii murowanej tradycyjnej, ocieplony styropianem dach o konstrukcji drewnianej kryty blachą, podłogi wykończone gresem, terakotą, ściany tynkowane malowane, łazienkach, zapleczu kuchennym, kotłowni wykończone glazurą, standard wykończenia średni. Poddasze wykończone boazerią drewnianą. Nieruchomość jest ogrodzona, przęsła siatki. Teren został utwardzony, wyłożony kostką brukową. UWAGA! Ogrodzenie nieruchomości obejmuje również działki przyległe o nr 44/4 i 45/4, które de iure nie stanowią części opisywanej nieruchomości, lecz wchodzą w skład nieruchomości sąsiedniej, objętej KW o nr XXXX/XXXXXXXX/X. Część tego terenu zajmuje parking, na części zorganizowano ogródek zabaw dla dzieci, tzw. kindergarten. Teren ten faktycznie stanowi całość funkcjonalną z opisywaną nieruchomością, tym nie mniej. właścicielowi tego terenu przysługuje roszczenie pieniężne z tyt. bezumownego korzystania oraz roszczenie o wprowadzenie w posiadanie, lub ew. tzw. roszczenie restytucyjne (o przywrócenie stanu pierwotnego). Nieruchomość gruntowa jest położona na obszarze, gdzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje usługi gastronomii 25.6.UG (Uchwała Rady Gminy Nowa Sucha Nr 51/XXVI/2001 z dnia 31 stycznia 2001r.).

Suma oszacowania wynosi 1 713 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 284 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 171 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 55 1020 1185 0000 4102 0019 1585.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Warszawa, Wawer

317 700 zł | Dom | 144,90 m2

  • cena: 317 700 zł
  • 2 193 za m2
Image things

Ząbki, mazowieckie

10 115 zł | 1,00 m2

  • cena: 10 115 zł
  • 10 115 za m2
Image things

Piaseczno, mazowieckie

1 618 000 zł | Dom | 531,35 m2

  • cena: 1 618 000 zł
  • 3 045 za m2