Czarnowo, Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 146 250 zł | 2 pokoje | 63,93 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-06-2019 o godz. 10:30 pod adresem: Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny, ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: położonego przy ul. Modrzewiowa 6B/1,gm.Zławieś Wielka, 87-134 Czarnowo, dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T / 00097814 / 5.

Suma oszacowania wynosi 195 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 146 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: BGK O/Toruń 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny, ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Sępólno Krajeńskie , Kujawsko-Pomorskie

28 400 zł | 26,88 m2 | 1 piętro

  • cena: 28 400 zł
  • 1 057 za m2
Image things

Barcin , Kujawsko-Pomorskie

79 000 zł | 57,50 m2 | Parter

  • cena: 79 000 zł
  • 1 374 za m2
Image things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

41 333 zł | 3 pokoje | 66,51 m2 | 4 piętro

  • cena: 41 333 zł
  • 621 za m2