Szklarska Poręba, dolnośląskie

Obiekt | 797 250 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Asesor Monika Masternak Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzego Wydro Kancelaria Komornicza nr VIII w Jeleniej Górze na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2019-06-18 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego
w Jeleniej Górze mającego siedzibę pod adresem ul. Adama Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra w sali nr 121 ,


odbędzie się pierwsza licytacja


nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Kołłątaja 6 stanowiącej działkę gruntu nr ewidencyjny 137/3 w użytkowaniu wieczystym do dnia 05.12.2089r. o powierzchni 0,5205 ha oraz zabudowania / dawniej dom wczasowy Hutniczanka / stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1 063 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 797.250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 106 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
27102021240000810200754069 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1
w Jeleniej Górze
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze sygn. akt. sądowych I Co 1666/17.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Szklarska Poręba, dolnośląskie

70 000 zł | Mieszkanie | 60,10 m2

  • cena: 70 000 zł
  • 1 165 za m2
Image things

Szklarska Poręba, dolnośląskie

25 000 zł | Mieszkanie | 17,70 m2

  • cena: 25 000 zł
  • 1 412 za m2
Image things

Szklarska Poręba, dolnośląskie

205 500 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 50,40 m2 | 6 piętro

  • cena: 205 500 zł
  • 4 077 za m2