Nasielsk, mazowieckie

Dom | 483 450 zł | Dom | 227,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku Patryk Śmiarowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-06-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pułtusku z siedzibą przy Rynek 37, 06-100 Pułtusk, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Głodowo Wielkie , 05-190 Nasielsk, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w miejscowości Głodowo Wielkie. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w PUŁTUSK o nr XXXX/XXXXXXXX/X. i składa się z działek o nr ewidencyjnych 72, 73, 94, oraz 45. Działka nr ewidencyjny 72- niezabudowana, o regularnym wydłużonym kształcie i powierzchni 5,16 ha. Działak stanowi użytki rolne i posiada dostęp do prowizorycznie utwardzonej drogi publicznej. Działka nr ewidencyjny 73-niezabudowana, o nieforemnym wydłużonym kształcie i powierzchni 6,26 ha. Działak stanowi użytki rolne i posiada dostęp do prowizorycznie utwardzonej drogi publicznej. Działka nr ewidencyjny 94-niezabudowana, o znacznie wydłużonym kształcie i powierzchni0,49 ha. Działak w części stanowi łąki, w części zalesiona, posiada dostęp do drogi gruntowej nieutwardzonej Działka nr ewidencyjny 45- zabudowana o regularnym , wydłużonym kształcie i powierzchni 4,47 ha. Działka posiada dostęp do prowizorycznie utwardzonych dróg publicznych, przyłącze elektrycznej dostęp do wodociągu oraz studnie. Na terenie działki znajduje sie zabudowa zagrodowa, na która składają się następujące budynki: budynek mieszkalny, budynek inwentarsko- gospodarski oraz stodoła. Teren wokół zabudowań nieogrodzony, bez trwałego utwardzenia, porośnięty dzika roślinnością trawiastą oraz miejscowo zadrzewiony i zakrzewiony, wymaga uporządkowania. Część terenu działki przeznaczona na dojazd od drogi publicznej do zabudowań prowizorycznie utwardzona. Pozostałą część stanowią użytki rolne. Budynek mieszkalny- wolnostojący, parterowy z poddaszem i przybudówką, murowany z dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym w przeważającej części eternitem falistym, w części blachą trapezową oraz onduliną, zrealizowany w 1970 r. Elewacje nietynkowane. Powierzchnia zabudowy wynosi 127 m2. Budynek wskazuje na potrzebę przeprowadzenia remontu. Budynek inwestorsko- gospodarczy- wolnostojący, parterowy, z poddaszem o konstrukcji betonowo- murowanej, z częściowo zerwanym dachem dwuspadowym krytym eternitem, zrealizowany w 1970 r.. Powierzchnia zabudowy wynosi 127 m2. Budynek wskazuje na konieczność przeprowadzenia remontu lub rozbiórki. Stodoła- wolnostojąca, parterowa z przybudówką, o konstrukcji drewnianej, z dachem krytym w części skorodowaną blachą płaską oraz w części eternitem, zrealizowany w 1960r. Powierzchnia zabudowy wynosi 227 m2. Budynek wskazuje na konieczność przeprowadzenia remontu lub rozbiórki. Licytacja odbędzie się zgodnie z wnioskiem dłużnika z podziałem na poszczególne działki w ten sposób, że w pierwszej kolejności będzie sprzedawana działka nr 94 oraz działka nr 72. Ceny oszacowania poszczególnych działek to: Wartość rynkowa działki o nr ewidencyjnym 45 wynosi: 242.300,00 zł. Wartość rynkowa działki o nr ewidencyjnym 72 wynosi: 195.500,00 zł. Wartość rynkowa działki o nr ewidencyjnym 73 wynosi: 199.100,00 zł. Wartość rynkowa działki o nr ewidencyjnym 94 wynosi: 7.700,00 zł. Ceny wywoławcze wynoszą 3/4 wartości oszacowania tj: Cena wywoławcza działki o nr ewidencyjnym 45 wynosi: 181.725,00 zł. Cena wywoławcza działki o nr ewidencyjnym 72 wynosi: 146.625,00 zł. Cena wywoławcza działki o nr ewidencyjnym 73 wynosi: 149.325,00 zł. Cena wywoławcza działki o nr ewidencyjnym 94 wynosi: 5.775,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 644 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 483 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 64 460,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao SA 83 1240 5309 1111 0000 5045 0969.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Ząbki, mazowieckie

10 115 zł | 1,00 m2

  • cena: 10 115 zł
  • 10 115 za m2
Image things

Bartniki, mazowieckie

214 000 zł | 135,87 m2

  • cena: 214 000 zł
  • 1 575 za m2
Image things

Warszawa, Mokotów

768 535 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 84,21 m2 | 3 piętro

  • cena: 768 535 zł
  • 9 126 za m2