Lublin, Lubelskie

Obiekt | 1 014 000 zł | 817,93 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Tomasz Demendecki Z-ca Komornik Damian Marczewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-06-2019 r. o godz. 14:30 sala XXI w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, 20-607 Lublin, ul. K. Wallenroda 4D odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej (działka ewid. nr 6 o pow. 0,0958 ha) położonej: 20-201 Lublin, Kalinowszczyzna 80, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW LU1I/0017326/1] stanowiącej własność dłużnika. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem produkcyjno-magazynowym z częścią mieszkalną. Zabudowa produkcyjno-magazynowa z częścią mieszkalną – o powierzchni zabudowy 610,95 m2, powierzchni użytkowej = powierzchni netto (z podpiwniczeniem i klatką schodową) 817,93 m2. Działka nr ewid. 6 o pow. 0,0958 ha, o kształcie dość regularnym, zbliżonym do prostokąta. Teren zagospodarowany: podjazd i plac utwardzony kostką betonową, płytami ażurowymi, wylewką betonową (w części utwardzenie skorodowane); ogrodzenie – przęsła metalowe na słupkach i cokole betonowym, brama wjazdowa rozwierna stalowa; uzbrojenie w pełne media sieciowe. Wyceniana nieruchomość zlokalizowana jest w odległości ok. 3 km od centrum miasta; obręb 14 – Kalinowszczyzna. Dojazd do nieruchomości dobry – asfaltową drogą publiczną, ul. Kalinowszczyzna.
Suma oszacowania wynosi 1 352 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 014 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 135 200,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rekojmię przelewem na konto komornika:
Alior Bank SA Centrala 90 24900005 0000 4600 2414 1039
najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację to jest do dnia 12-06-2019 r. (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona także w gotówce bezpośrednio w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania, to jest: poniedziałek 7:30-15:30, wtorek 9.00-17.00, środa, czwartek, piątek 7:30-15:30 (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (81) 503 05 09 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Strażackiej 8/90 w Lublinie. Serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://lublinkomornik.eu/.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Do 3 dni roboczych przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Po tym terminie akta egzekucyjne wraz z w/w dokumentami składa się w VIII Wydziale Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, Wallenroda 4d, 20-607 Lublin, pokój 308.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Lublin , Lubelskie

175 333 zł | 2 pokoje | 59,43 m2 | 1 piętro

  • cena: 175 333 zł
  • 2 950 za m2
Image things

Lublin , Czuby

181 468 zł | 3 pokoje | 61,10 m2

  • cena: 181 468 zł
  • 2 970 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

203 000 zł | 48,17 m2 | Parter

  • cena: 203 000 zł
  • 4 214 za m2