Świerzawa, dolnośląskie

Obiekt | 36 600 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi Andrzej Maciejewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-06-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Złotoryi z siedzibą przy Kolejowa 3, 59-500 Złotoryja, pokój 111, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika położonej przy ul. Jeleniogórska , 59-524 Świerzawa, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 48 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 880,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 67109020950000000108689366.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Złotoryi mieszczącym się pod adresem: Kolejowa 3, Złotoryja, 59-500 Złotoryja.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Wrocław, Stare Miasto

150 000 zł | 48,61 m2

  • cena: 150 000 zł
  • 3 086 za m2
Image things

Wrocław, Krzyki

4 200 000 zł | 570,00 m2

  • cena: 4 200 000 zł
  • 7 368 za m2
Image things

Dziećmorowice, dolnośląskie

15 700 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 19,24 m2 | Parter

  • cena: 15 700 zł
  • 816 za m2