Wrocław, Stare Miasto

Mieszkanie | 174 750 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 48,45 m2 | 9 piętro

- 63 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Marek Kosztowniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-05-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z siedzibą przy Podwale 30, 50-040 Wrocław, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Legnicka 20/57, 53-673 Wrocław, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Opis nieruchomości: Szacowany lokal nr 57 o powierzchni użytkowej 48,45 m² (stan według KW), położony jest na IX piętrze, w klatce schodowej oznaczonej nr 20. W jego skład wchodzą trzy pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój.Więcej informacji można uzyskać w kancelarii komornika (pl. Orląt Lwowskich 20e, 53-605 Wrocław) oraz pod numerem telefonu: 71 717 51 51, w godzinach pracy kancelarii.

Suma oszacowania wynosi 233 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 174 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA III O. we Wrocławiu 31124034641111001009203230.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Historyczne ceny

Image things

Wrocław, Fabryczna

231 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 36,50 m2 | 11 piętro

  • cena: 231 000 zł
  • 6 329 za m2
Image things

Wrocław, Śródmieście

9 670 000 zł | 2 578,00 m2

  • cena: 9 670 000 zł
  • 3 751 za m2
Image things

Wrocław, Krzyki

90 000 zł | 22,76 m2

  • cena: 90 000 zł
  • 3 954 za m2