Krobia, wielkopolskie

Dom | 175 000 zł | Dom | 148,59 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 175 000 zł
 • Miasto: Krobia
 • Powierzchnia: 148,59 m2
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Cena za m2: 1 178 zł
 • Ulica: Powstańców Wielkopolskich 20
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 17 500 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 32268X75571659
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-14 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości sprzeda dom w Krobi
Warunki sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia, wchodzącej w skład masy upadłości Pawła Andrzejewskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Krobia przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 20 wchodzącej w skład masy upadłości Pawła Andrzejewskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Nieruchomość stanowi działka o pow. 203 m² – nr ew. 1439/9, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gostyniu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, piętrowy w całości podpiwniczony o powierzchni użytkowej 148,59 m², w tym parter 79,87 m², piętro 68,72 m².
Na nieruchomości ustanowione zostało ograniczone prawo rzeczowe (prawo dożywocia) na rzecz Krystyny Andrzejewskiej (79 lat). Zakres prawa użytkowania zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 270/1996 polega na korzystaniu przez uprawnioną z jednego pokoju w domu mieszkalnym, usytuowanym na parterze (przy kuchni), ogrzanego i oświetlonego, wspólnej kuchni, dwóch łazienek, skrytki i innych pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku domowników, z prawem przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych, swobodnego poruszania się po obejściu całej nieruchomości i wykorzystywania pomieszczeń gospodarczych w zakresie niezbędnym do zaspokojenia osobistych potrzeb uprawnionej.

II. Operat szacunkowy oraz dalsze informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w biurze syndyka ul. Sienkiewicza 67 lok. 21, 09-408 Płock, tel. 602-415-326.

III. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości określona została na kwotę 175.000,00 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.

IV. Zainteresowani winni składać oferty najpóźniej do dnia 14 czerwca 2019 r. w Biurze Syndyka przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21, 09-400 Płock lub przesłać je listami poleconymi na adres: Anna Kubera Kancelaria Radcy Prawnego ul Lipowa 14, 09-408 Płock. Oferta złożona po terminie nie podlega rozpoznaniu;

V. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy podać sygnaturę akt „XGUp 475/18” oraz umieścić dopisek „OFERTA – NIE OTWIERAĆ”.

VI. Oferta zakupu powinna zawierać:
a. dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), nr KRS, REGON, a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL oferenta.
b. dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób do reprezentacji oferenta (odpis z KRS lub innych właściwych rejestrów, w tym ewidencji podmiotów gospodarczych), numer telefonu kontaktowego oraz adres do korespondencji;
c. oferta wina zawierać oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy ma zamiar nabyć przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku woli nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku woli nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt. 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka winna być wyrażona w formie pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym notarialnie i winna obejmować zgodę na złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji.
d. w przypadku gdy oferentem będzie cudzoziemiec – stosowne promesy lub zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce, o ile są one wymagane po stronie oferenta;
e. określenie przedmiotu zakupu;
f. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty cyfrą i słownie) równą conajmniej cenie wywoławczej, przy czym przy rozbieżności cen decyduje cenawyrażona słownie;
g. w przypadku przedsiębiorców – aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych (dopuszczalny jest wydruk komputerowy z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
h. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane (w tym, w przypadku nabywców niebędących osobami fizycznymi, zgodę właściwych organów nabywcy na nabycie prawa własności Nieruchomości, natomiast w przypadku braku konieczności uzyskania takiej zgody od organów nabywcy właściwe dokumenty, które to potwierdzają);
i. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i spełnia warunki określone tym regulaminem oraz, że bezwarunkowo akceptuje treść regulaminu sprzedaży;
j. oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem prawa własności Nieruchomości;
k. pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży i akceptuje je bez zastrzeżeń oraz oświadczenie oferenta w przedmiocie wyrażenia zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne;
l. dowód wpłaty wadium.

VII. Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do postępowania dokonać wpłaty wadium w wysokości 17.500,00 zł (siedemnaście tysięcy pięćset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. W tytule przelewu winno być wpisane: „WADIUM NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KROBIA”

VIII. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 czerwca 2019 r. w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21 o godzinie 11.00.

Image things

Czermin, wielkopolskie

310 667 zł | 1,00 m2

 • cena: 310 667 zł
 • 310 667 za m2
Image things

Piła, wielkopolskie

57 572 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 18,50 m2

 • cena: 57 572 zł
 • 3 112 za m2
Image things

Gniezno, wielkopolskie

738 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 738 000 zł
 • 738 000 za m2