Orkusz, pomorskie

Obiekt | 180 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 180 000 zł
 • Miasto: Orkusz
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 180 000 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 18 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 32258X75548239
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-11 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość zabudowaną zapisaną w księdze wieczystej nr KW XXXX/XXXXXXXX/X stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0018 Orkusz -W oznaczoną numerami działek 30/3 i 30/4 o łącznej pow. 3758 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 180.000,oo zł. (słownie brutto: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych oo/100).

1. Nieruchomość zabudowana w funkcji mieszkalno-gospodarczej z lat 1960-79 w stanie technicznym średnio - złym. Teren siedliska płaski, częściowo ogrodzony, brzegiem posesji przebiega podziemny kabel teletechniczny tD, klasa użytków ,,Br-PsIII", kształt korzystny, dostęp do infrastruktury wiejskiej (prąd i woda) z dojazdem z drogi asfaltowej, otoczenie zabudowy siedliskowej, letniskowej i użytków rolnych blisko Jeziora Orkusz.

2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego obszaru nad jez. Orkusz (symbol MR) opisane jako zabudowa rolnicza z programem zagospodarowania dla potrzeb rolnictwa, adaptacja istniejących siedlisk rolniczych, zagospodarowanie rekreacyjne, usługi związane z rekreacją, ew. działalność gospodarcza nieuciążliwa i niepogarszająca stanu środowiska.

3. Powyżej opisana nieruchomość wolna jest od długów i obciążeń oraz praw osób trzecich, przeznaczona do sprzedaży na własność. Termin wydania nastąpi z dniem sporządzenia umowy notarialnej.

4. Wadium może być wnoszone w pieniądzu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna - sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, z zastrzeżeniem ust. 8 (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) n/w rozporządzenia, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: 1) odwołania przetargu; 2) zamknięcia przetargu; 3) unieważnienia przetargu; 4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 1800zł.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 18000zł. – na konto Urzędu Miasta i Gminy w Banku Spółdzielczym w Prabutach nr 75831900030000170420000070 – przy wpłacaniu wadium należy podać oznaczenie nieruchomości j.w. Wpłaty należy dokonać do dnia 11 czerwca 2019r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta i Gminy (ostateczny termin wpływu 11.06.2019r.).

Image things

Milwino, pomorskie

123 333 zł | Dom | 117,06 m2

 • cena: 123 333 zł
 • 1 054 za m2
Image things

Reda, pomorskie

287 333 zł | Dom | 1,00 m2

 • cena: 287 333 zł
 • 287 333 za m2
Image things

Wejherowo, pomorskie

2 925 zł | 1,60 m2

 • cena: 2 925 zł
 • 1 828 za m2