Nowa Sól, Lubuskie

Obiekt | 38 500 zł | 248,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 38 500 zł
 • Miasto: Nowa Sól
 • Powierzchnia: 248,00 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 155 zł
 • Ulica: Bema 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 3 850 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 32250X75529503
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-12 - Co to znaczy?

Opis

STAROSTA NOWOSOLSKI
ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, będących przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa


Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 866 o powierzchni 0,0560 ha, położona przy ul. Bema 4, obręb 0001 miasta Nowa Sól. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem wolnostojącym, niepodpiwniczonym, jednokondygnacyjnym o przeznaczeniu innym niż mieszkalne (usługowym), wybudowanym w latach 80-tych. Powierzchnia zabudowy: 248 m2. Stan techniczny bardzo zły, brak instalacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Na działce zlokalizowany jest zbiornik przeznaczony na odpady ropo – pochodne, zabezpieczony
i wyłączony z użytkowania, wyczyszczony, pusty.


Nieruchomości położone są na terenie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól
dla terenu ograniczonego ulicami Kamienną, Zielonogórską, rzeką Czarną Strużką do granicy z Gminą Otyń, zatwierdzonego uchwałą nr LVI/345/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 18 poz. 289 z dnia 19 marca 2010 r., zgodnie z którym działki numer 865 i 866 znajdują się na terenie oznaczonym na rysunku ww. planu symbolem 8MU. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo – usługowa. Przeznaczenie uzupełniające: urządzenia towarzyszące: zabudowa garażowa i gospodarcza, obiekty i sieci infrastruktury technicznej, zieleń urządzona. Ustala się zakaz lokalizowania usług zaliczanych do rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko.
Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami rzeczowymi osób trzecich oraz nie są przedmiotem zobowiązań.
Przetargi na sprzedaż nieruchomości organizowane były w dniu 9.05.2019 r.
Dla ww nieruchomości zostały wydane decyzje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o numerach 482/2017 i 483/2017
z dnia 06.12.2017 r., w sprawie zabezpieczenia nieodpowiedniego stanu technicznego nieużytkowanych budynków.
Ostateczny termin wykonania czynności zabezpieczających został ustalony na dzień 30 czerwca 2019 r. Przed przystąpieniem
do remontu celowe jest przeprowadzenie ekspertyzy technicznej, stwierdzającej czy istnieje możliwość dalszej eksploatacji budynku, czy ewentualne zniszczenia biologiczne i mechaniczne kwalifikują budynek do rozbiórki.
Prawo użytkowania wieczystego ustanowione zostało na okres do dnia 21.02.2079 r. w przypadku działki numer 865
oraz do dnia 28.05.2080 r. w przypadku działki numer 866. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących przedmiot przetargu, w wysokości 1% wartości nieruchomości: za działkę numer 865 - 63,73 zł, natomiast za za działkę numer 866 - 61,71 zł.
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 62 z pózn. zm.), sprzedaż nieruchomości zabudowanych zwolniona jest z podatku VAT.
Przetargi przeprowadzone będą w dniu 14 czerwca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy
ul. Moniuszki 3, w budynku Ratusza, pokój 201: na sprzedaż działki numer 865 o godzinie 1000, na sprzedaż działki numer 866 o godzinie 1100 . Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej, winno być wniesione, w pieniądzu, do dnia 12 czerwca 2019 r. (data wpływu na konto), na konto Starostwa Powiatowego w Nowej Soli Getin Noble Bank S.A w Katowicach
Nr: 68 1560 0013 2004 0601 1000 0015.

Image things

Nowa Sól , Lubuskie

35 498 zł | Kawalerka | 33,17 m2 | 2 piętro

 • cena: 35 498 zł
 • 1 070 za m2
Image things

Nowa Sól , Lubuskie

93 480 zł | 51,22 m2 | 3 piętro

 • cena: 93 480 zł
 • 1 825 za m2
Image things

Nowa Sól , Lubuskie

58 650 zł | Kawalerka | 36,49 m2 | 1 piętro

 • cena: 58 650 zł
 • 1 607 za m2