Nowa Sól, lubuskie

Obiekt | 43 000 zł | 186,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 43 000 zł
 • Miasto: Nowa Sól
 • Powierzchnia: 186,00 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 231 zł
 • Ulica: Bema 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 300 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 32249X75527161
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-12 - Co to znaczy?

Opis

STAROSTA NOWOSOLSKI
ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, będących przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa


1 865 Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 865 o powierzchni 0,0631 ha, położona przy ul. Bema 2, obręb 0001 miasta Nowa Sól. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem wolnostojącym jedno i trzykondygnacyjnym, administracyjno-biurowym/usługowym adoptowanym z budynku mieszkalnego, wybudowanym w latach 70-tych. Powierzchnia zabudowy: 104 m2 + 186 m2. Stan techniczny bardzo zły, brak instalacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej.
XXXX/XXXXXXXX/X


Nieruchomości położone są na terenie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól
dla terenu ograniczonego ulicami Kamienną, Zielonogórską, rzeką Czarną Strużką do granicy z Gminą Otyń, zatwierdzonego uchwałą nr LVI/345/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 18 poz. 289 z dnia 19 marca 2010 r., zgodnie z którym działki numer 865 i 866 znajdują się na terenie oznaczonym na rysunku ww. planu symbolem 8MU. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo – usługowa. Przeznaczenie uzupełniające: urządzenia towarzyszące: zabudowa garażowa i gospodarcza, obiekty i sieci infrastruktury technicznej, zieleń urządzona. Ustala się zakaz lokalizowania usług zaliczanych do rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko.
Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami rzeczowymi osób trzecich oraz nie są przedmiotem zobowiązań.
Przetargi na sprzedaż nieruchomości organizowane były w dniu 9.05.2019 r.
Dla ww nieruchomości zostały wydane decyzje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o numerach 482/2017 i 483/2017
z dnia 06.12.2017 r., w sprawie zabezpieczenia nieodpowiedniego stanu technicznego nieużytkowanych budynków.
Ostateczny termin wykonania czynności zabezpieczających został ustalony na dzień 30 czerwca 2019 r. Przed przystąpieniem
do remontu celowe jest przeprowadzenie ekspertyzy technicznej, stwierdzającej czy istnieje możliwość dalszej eksploatacji budynku, czy ewentualne zniszczenia biologiczne i mechaniczne kwalifikują budynek do rozbiórki.
Prawo użytkowania wieczystego ustanowione zostało na okres do dnia 21.02.2079 r. w przypadku działki numer 865
oraz do dnia 28.05.2080 r. w przypadku działki numer 866. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących przedmiot przetargu, w wysokości 1% wartości nieruchomości: za działkę numer 865 - 63,73 zł, natomiast za za działkę numer 866 - 61,71 zł.
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 62 z pózn. zm.), sprzedaż nieruchomości zabudowanych zwolniona jest z podatku VAT.
Przetargi przeprowadzone będą w dniu 14 czerwca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy
ul. Moniuszki 3, w budynku Ratusza, pokój 201: na sprzedaż działki numer 865 o godzinie 1000, na sprzedaż działki numer 866 o godzinie 1100 . Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej, winno być wniesione, w pieniądzu, do dnia 12 czerwca 2019 r. (data wpływu na konto), na konto Starostwa Powiatowego w Nowej Soli Getin Noble Bank S.A w Katowicach
Nr: 68 1560 0013 2004 0601 1000 0015.

Image things

Nowa Sól, lubuskie

29 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 26,00 m2 | 3 piętro

 • cena: 29 000 zł
 • 1 115 za m2
Image things

Nowa Sól, lubuskie

99 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 35,35 m2 | 1 piętro

 • cena: 99 000 zł
 • 2 801 za m2
Image things

Nowa Sól, lubuskie

55 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 26,78 m2 | 2 piętro

 • cena: 55 000 zł
 • 2 054 za m2