Mokre, Lubelskie

Lokal użytkowy | 11 900 zł | 56,28 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 11 900 zł
 • Miasto: Mokre
 • Powierzchnia: 56,28 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 211 zł
 • Ulica: 59
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 200 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 32248X75524819
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-10 - Co to znaczy?

Opis

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości lokalowej w miejscowości Mokre
Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz 8 4, 13 i 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), uchwały Nr XIII/87/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i sprzedaż czterech samodzielnych lokali stanowiących własność Gminy Dąbrowa w budynku nr 59 w Mokrym
Wójt Gminy Dąbrowa
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
Lokalu użytkowego nr 4 w budynku nr 59 położonego w miejscowości Mokre, o powierzchni użytkowej 56,28 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni użytkowej 100,81 m2 - lokal zlokalizowany jest na działce oznaczonej geodezyjnie nr 22/4,0 powierzchni 0,3317 ha dla której Sąd Rejonowy w Mogilnie prowadzi księgę wieczystą nr BY1M/00020157/9, udział w nieruchomości wspólnej dla lokalu użytkowego nr 4 wynosi 15709/36693, lokal użytkowy nr 4 położny jest na parterze, składa się z trzech pomieszczeń użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 56,28 m . Do lokalu przynależą trzy pomieszczenia użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 100,81 m posiadające osobne wejście. Lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi obejmuje byle pomieszczenia produkcyjne (produkcja mleczarska) --brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren istniejącej zabudowy miejscowości oraz ewentualnego rozwoju zabudowy.
Cena wywoławcza: 11.900,00 zł Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 roku o godzinie 10" w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Dąbrowie ulica Kasztanowa 16 -wadium wynosi 1.200,00 zł
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 30.01.2019r.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wyżej określonej wysokości do dnia 10 czerwca 2019 roku – gotówką w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gtniny w Dąbrowie nr 51 8170 1021 0060 0343 2000 0020 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Oddział w Dąbrowie, a dowód wniesienia wadium należy okazać komisji prowadzącej przetarg przed otwarciem przetargu. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji :
• dowodu wniesienia wadium
• w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości
• w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej- aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym osobom wadium zostanie niezwłocznie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 12 marca 2019 roku.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu lub telefonicznie 52 3153216 wew.19
Niniejsze ogłoszenie wywieszono w dniu 14 maja 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy i opublikowano na stronie internetowej www.bip.ug-dabrowa.pl
Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Z up. WOUTH
Andrzej Korczlce SEKRETARGMINY

Image things

Suchowola , Lubelskie

121 125 zł | 114,57 m2

 • cena: 121 125 zł
 • 1 057 za m2
Image things

Szczebrzeszyn , Lubelskie

512 667 zł | 1,00 m2

 • cena: 512 667 zł
 • 512 667 za m2
Image things

Zamość , Lubelskie

513 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 513 000 zł
 • 513 000 za m2