Kłodawa, wielkopolskie

Mieszkanie | 76 930 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,66 m2 | 1 piętro

- 46 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 76 930 zł
 • Miasto: Kłodawa
 • Powierzchnia: 37,66 m2
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Cena za m2: 2 043 zł
 • Ulica: Armii Krajowej 4
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 8 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 32247X75522477
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-06 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Kłodawy
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 21 położonego w Kłodawie przy ul. Armii Krajowej 4 wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 4219/139541 części we własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, oraz udziałem w prawie własności działki gruntu nr 1324/6 o powierzchni 0,0851 ha położonej w Kłodawie przy ul. Armii Krajowej 4. Nieruchomość posiada Księgę wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X. Lokal mieszkalny nr 21 o powierzchni użytkowej 37,66 m2 położony jest na pierwszym piętrze budynku wielolokalowego przy ul. Armii Krajowej 4, składa się z 2 x pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój. Do lokalu przynależy piwnica oznaczona nr 032 o powierzchni 4,53 m2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i co z przyłączami do sieci miejskiej. W budynku znajduje się 30 lokali mieszkalnych o powierzchni 1297,10 m2, oraz pomieszczenia przynależne – piwnice o powierzchni 98,31 m2. Ogólna powierzchnia użytkowa budynku 1395,41 m2.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa zatwierdzonym Uchwała Nr 325/2001 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 grudnia 2001 r. /Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr 24 poz.768 z dn. 18.02.2002 r./ działka nr 1324/6 znajduje się na terenach oznaczonym symbolem MM – zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi /dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego./ Teren nie podlega rewitalizacji w świetle ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji /Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)
Działka jest wolna od obciążeń hipotecznych.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Cena wywoławcza wyodrębnianej nieruchomości lokalowej wynosi 76 930 PLN w tym:
• wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku
wynosi: 75 770 zł + VAT stawka zw.
• wartość udziału w gruncie / jako przedmiotu prawa własności / wynosi 1 160 zł
+ VAT stawka zw.
I ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie sala nr 19.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 8 000,00 PLN gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy – pokój nr 5 / lub na konto Gminy Kłodawa Bank Spółdzielczy w Kłodawie Nr 70 8545 0008 0000 0286 0014 9093. Uczestnicy przetargu winni dokonać wpłaty wadium w terminie umożliwiającym przepływ wpłaty i wykazanie jej przez Bank na koncie Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa nie później niż trzy dni przed przetargiem (tj. 06.06.2019 r.) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 800 PLN. Przetarg jest ważny jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
ciągu 21 dni od dnia
Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony najpóźniej w rozstrzygnięcia przetargu.
Cena nieruchomości płatna jest nie później, niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej, koszty sądowe i podatkowe.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
Wyżej opisana nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, ograniczonymi prawami rzeczowymi ani ograniczeniami w rozporządzaniu.

 • cena: 837 950 zł
 • 1 401 za m2
Image things

Jarocin, wielkopolskie

153 230 zł | 1,00 m2

 • cena: 153 230 zł
 • 153 230 za m2
Image things

Przeźmierowo, wielkopolskie

228 225 zł | Dom | 186,40 m2

 • cena: 228 225 zł
 • 1 224 za m2