Milanówek, mazowieckie

Dom | 850 000 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-07-2019r. o godz.11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 4,
odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej: 05-822 Milanówek, Jodłowa 3,
dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X [NKW: XXXX/XXXXXXXX/X]


Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym obejmująca działki gruntu oznaczone jako działki ewidencyjne: nr 51/1 o powierzchni 836 m2, nr 51/2 o pow. 1 200 m2, nr 51/3 o pow. 315 m2, nr 51/4 o pow. 60m2, nr 53/4 o pow. 2175 m2 z obrębu 07-02 Milanówek.
Wg księgi wieczystej nieruchomość położona w rejonie ulic Nadarzyńskiej i Wiatracznej; wg. stanu faktycznego - przy ulicy Jodłowej o łącznej powierzchni 4586 m2.


Suma oszacowania wynosi 1 275 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 850 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 127 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
ING Bank Śląski SA 47 1050 1924 1000 0023 0333 4508 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim
I Wydział Cywilny przy ul. Kościuszki 14 dpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Image things

Pęcice, mazowieckie

4 926 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 4 926 000 zł
  • 4 926 000 za m2
Image things

Wołomin, mazowieckie

117 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,90 m2 | 3 piętro

  • cena: 117 000 zł
  • 3 087 za m2
Image things

Ząbki, mazowieckie

10 115 zł | 1,00 m2

  • cena: 10 115 zł
  • 10 115 za m2