Mogielnica, mazowieckie

Obiekt | 352 500 zł | 532,88 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Paweł Myszkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-06-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, pokój VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika, położonej przy , 05-640 Mogielnica, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa obejmująca położoną w miejscowości Mogielnica, arkusz mapy ewidencyjnej nr 11, obręb 0001 Mogielnica, jednostka ewidencyjna 140607_4 Mogielnica-Miasto, powiat grójecki, działkę oznaczoną nr 936/4 o powierzchni 0,3828 ha oraz położoną w miejscowości Cegielnia, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, obręb 0003 Cegielnia, jednostka ewidencyjna 140607_5 Mogielnica-obszar wiejski, gmina Mogielnica, powiat grójecki działkę oznaczoną nr 10/6 o powierzchni 3,1600 ha, zabudowana: murowanym budynkiem portierni o powierzchni użytkowej 18,00 m kw, murowanym budynkiem wc o powierzchni użytkowej 3,00 m kw., murowanym budynkiem wagowego o powierzchni użytkowej 10,00 m kw., murowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 14,40 m kw., murowanym budynkiem biurowym z częścią niemieszkalną 3 kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 532,88 m kw., budynkiem biurowo-produkcyjnym częściowo murowanym a częściowo w technologii stalowej o powierzchni użytkowej 1105,00 m kw., murowanymi budynkami gospodarczymi o powierzchni użytkowej 442,32 m kw., betonowym zbiornikiem o powierzchni zabudowy 105,00 m kw., ruinami budynku o powierzchni zabudowy 1512 m kw. Przy wjeździe na działkę jest brama rozwierna i furtka z elementów metalowych. Na działce jest też zamontowana druga brama przesuwna z elementów metalowych na wysokości wagi i budynku wagowego. Działka nr 936/4 o powierzchni 0,3828 ha w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości około 20 metrów i długości około 191 metrów. Działka nr 10/6 o powierzchni 3,1600 ha w kształcie wielokąta ale w miarę foremnego zbliżonym do prostokąta o przeciętnej szerokości około 95 metrów i przeciętnej długości około 80 metrów. Działki nr 936/4 i 10/6 sąsiadują ze sobą dłuższymi bokami stanowiąc zorganizowana całość gospodarczą. Dojazd do nieruchomości poprzez działkę nr 10/13 stanowiącą drogę gminną, która łączy się z działka nr 10/12 stanowiącą część drogi wojewódzkiej Mogielnica – Nowe Miasto nad Pilicą. Teren działek z trzech stron ogrodzony jest siatką plecioną z drutu. Jest oświetlenie terenu na słupach betonowych. Ciąg komunikacyjny za wagą utwardzony betonem. Z tej strony nie ma siatki w ogrodzeniu – pozostały tylko słupki i cokół betonowy. Przed wagą jest studnia przyłącza wodociągowego. Teren działek jest płaski poza obszarem o powierzchni około 0,0500 ha usytuowanym w południowo-wschodniej części działki nr 10/6 gdzie według mapy zasadniczej jest "w" a w stanie faktycznym jest spore zagłębienie systematycznie zasypywane odpadami. Ciągi komunikacyjne na kompleksie działek są utwardzone, występują nasadzenia drzew ozdobnych nie pielęgnowane oraz liczne samosiewy. Nad działkami przechodzą napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia i są posadowione stanowiska słupowe. Na działce nr 10/6 jest słupowa stacja transformatorowa ale bez transformatora oraz waga najazdowa bez legalizacji. Sąsiedztwo to tereny niezabudowane, obiekt komercyjny a w odległości około 130 metrów zabudowa mieszkaniowa.

Suma oszacowania wynosi 470 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 352 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 05 1020 4317 0000 5602 0094 6905.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grójcu I Wydziale Cywilny mieszczącym się pod adresem: ul. Sportowa 14, 05-600 Grójec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Do nabycia nieruchomości rolnej w licytacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Zgodnie z art. 2a ust 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 2a ust 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.

Image things

Mogielnica, mazowieckie

507 000 zł | 324,60 m2

  • cena: 507 000 zł
  • 1 562 za m2