Mińsk Mazowiecki, mazowieckie

Lokal użytkowy | 146 667 zł | 46,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-06-2019 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, odbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: a, położonego przy ul. Nadrzeczna 4/2, 05-300 Mińsk Mazowiecki, dla którego Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość w postaci: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego o powierzchni 46,20 m2. Lokal znajduje się na parterze budynku wielorodzinnego. Składa się z pomieszczenia usługowego, korytarza, pomieszczenia socjalnego oraz wc. Przedmiotowy lokal niemieszkalny został adaptowany na lokal mieszkalny. Licytacja odbędzie się w sali nr 5. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 220 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 146 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Image things

Mińsk Mazowiecki, mazowieckie

815 250 zł | 257,32 m2

  • cena: 815 250 zł
  • 3 168 za m2