Promna, mazowieckie

Obiekt | 587 250 zł | 341,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Paweł Myszkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-06-2019 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy /136,Promna Kolonia, 26-803 Promna, dla której SĄD REJONOWY BIAŁOBRZEGI VIII ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W BIAŁOBRZEGACH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa położona w obrębie Kolonia Promna, arkusz mapy ewidencyjnej nr 3, obręb 0027 Kolonia Promna, jednostka ewidencyjna 140102_2 Promna, gmina Promna, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie, składająca się z działki oznaczonej nr 7/2 o powierzchni 7,4100 ha, zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym 2-kondygnacyjnym podpiwniczonym ze strychem niemieszkalnym w stanie surowym otwartym o powierzchni użytkowej 207,47 m2, murowanym budynkiem mieszkalnym 1- kondygnacyjnym podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 60,00 m2, murowanym budynkiem produkcyjno-usługowo-gospodarczym dla rolnictwa o powierzchni użytkowej 136,00 m2 oraz murowanym budynkiem produkcyjno-usługowo-gospodarczym dla rolnictwa o powierzchni użytkowej 341,70 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr XXXX/XXXXXXXX/X, gdzie w dziale III jest wpis ograniczonego prawa rzeczowego „służebność mieszkania polegająca na prawie korzystania z dwóch izb w budynku mieszkalnym z prawem współkorzystania z budynku gospodarczego, usytuowanych na działce nr 7 zgodnie z oświadczeniem zawartym w §5 umowy darowizny z dnia 15 września 2004 roku, na rzecz Zbigniew Krzyżanowski i Jadwiga Maria Krzyżanowska”. Działka nr 7/2 o powierzchni 7,4100 ha, w kształcie zbliżonym do kwadratu z wycięciem od strony północnej na drogę lokalną. Działka jednym z boków o długości około 177 metrów przylega do drogi lokalnej odbarczającej zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 7 – działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 7/1 – której właścicielem jest osoba prawna. Z tej części drogi jest urządzony zjazd na działkę. Od tej strony działka przylega także dalej do drogi odbarczającej w kształcie półkola, ale zjazd nie jest urządzony. Względem tej drogi teren działki jest znacznie zaniżony. Z pozostałych stron działka graniczy z polami. Sąsiedztwo to droga krajowa nr 7 o dwóch pasach ruchu w każdą stronę oraz zabudowa zagrodowa luźna. Od drogi nr 7 działkę oddzielają ekrany akustyczne, ale biegły stwierdził duży hałas, występują też drgania i spaliny. W sąsiedztwie działki jest też wiadukt drogowy do przemieszczania na drugą stronę drogi nr 7, ale bez możliwości włączenia się do ruchu drogi nr 7. Przy drodze odbarczającej jest wiata przystanku PKS, ale w pasie drogi i według informacji kursuje autobus do Białobrzeg i Radomia. Działka położona jest w terenie z częściową dostępnością infrastruktury technicznej w postaci: wody, energii elektrycznej, gazu ziemnego. Od strony północnej jest międzysąsiedzkie ogrodzenie z siatki plecionej na słupkach betonowych. Takie też ogrodzenie jest od strony zachodniej. Od frontu w części drogi w kształcie półkola jest także ogrodzenie z siatki plecionej na słupkach betonowych. W tej części od strony północnej skosem nad działką w kierunku zachodnim przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna nn i na działce jest kilka stanowisk słupowych. Teren działki jest płaski, w tej części jest użytkowany rolniczo, odłogowany. Pośrodku działki za budynkami znajdują się pozostałości drewnianych konstrukcji tuneli foliowych. W tej części działka jest także użytkowana rolniczo-odłogowana. Od strony wschodniej na długości około 40 metrów nie ma siatki tylko są słupki, a w pozostałej części jest ogrodzenie ze starej siatki na słupkach betonowych. Wzdłuż tego ogrodzenia poprowadzona jest napowietrzna linia elektroenergetyczna i z narożnego słupa wykonane jest przyłącze napowietrzne do budynków mieszkalnego i gospodarczych. W narożu jest także stanowisko słupowe telekomunikacyjne i także jest wykonane napowietrzne przyłącze do budynku mieszkalnego. Pomiędzy budynkiem mieszkalnym w stanie surowym, a granicą wschodnią działki jest poprzeczne wygrodzenie z siatki. Południowa granica działki posiada ogrodzenie międzysąsiedzkie z siatki plecionej na słupkach betonowych. W tej części działki występują nasadzenia roślinne drzew owocowych, nie pielęgnowane, nie przedstawiające większej wartości. Na działce jest też studnia.

Suma oszacowania wynosi 783 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 587 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 78 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 05 1020 4317 0000 5602 0094 6905.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grójcu I Wydziale Cywilny mieszczącym się pod adresem: ul. Sportowa 14, 05-600 Grójec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Do nabycia nieruchomości rolnej w licytacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Zgodnie z art. 2a ust 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 2a ust 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.

Image things

Warszawa, Wilanów

3 000 000 zł | 459,00 m2

  • cena: 3 000 000 zł
  • 6 536 za m2
Image things

Warszawa, Ursynów

282 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 45,90 m2 | Parter

  • cena: 282 000 zł
  • 6 144 za m2
  • cena: 170 667 zł
  • 170 667 za m2