Jasieniec, mazowieckie

Dom | 65 333 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Paweł Myszkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-06-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, pokój 6, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,Miedzechów Nowy, 05-604 Jasieniec, dla której SĄD REJONOWY GRÓJEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Miedzechów Nowy, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, obręb – 0020_Miedzechów Nowy, jednostka ewidencyjna 140606_2 Jasieniec, gmina Jasieniec, powiat grójecki, województwo mazowieckie, składającej się z działki oznaczonej nr 9/1 o powierzchni 0,2704 ha, na której są wykonane fundamenty do stanu „zero” o wymiarach 8,35 m x 13,75 m pod drewniany budynek mieszkalny jednorodzinny. Do tego stanu doprowadzony jest wodociąg. Są też wykonane poziomy kanalizacji sanitarnej. Działka nr 9/1 o powierzchni 0,2704 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 32 metrów i długości około 82 metrów jednym z krótszych boków przylega do lokalnej drogi o nawierzchni asfaltowej oznaczonej jako działka nr 9/1 użytek „dr” której posiadaczem jest Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych. Zjazd z drogi na działkę jest urządzony. Sąsiedztwo to zabudowa zagrodowa i tereny niezabudowane. Działkę od drogi oddziela dość głęboki rów melioracyjny. Teren działki jest dość obniżony w stosunku do rzędnej drogi. Równolegle do drogi gminnej nad działką przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna nn. Po tej stronie przechodzi też wodociąg - widoczny hydrant. Przez działkę przechodzi także sieć gazowa - przyłącze nie jest wykonane na działkę. Po drugiej stronie drogi przechodzi napowietrzna linia telekomunikacyjna. Działka nie jest ogrodzona. Sąsiedztwo to zabudowa zagrodowa i tereny niezabudowane.

Suma oszacowania wynosi 98 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 65 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 05 1020 4317 0000 5602 0094 6905.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grójcu I Wydziale Cywilny mieszczącym się pod adresem: ul. Sportowa 14, 05-600 Grójec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Do nabycia nieruchomości rolnej w licytacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Zgodnie z art. 2a ust 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 2a ust 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.

Image things

Warszawa, Bemowo

242 442 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 45,80 m2 | 11 piętro

  • cena: 242 442 zł
  • 5 293 za m2
Image things

Warszawa, Mokotów

414 197 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 68,57 m2

  • cena: 414 197 zł
  • 6 041 za m2
Image things

Zielonka, mazowieckie

147 750 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 46,25 m2 | 4 piętro

  • cena: 147 750 zł
  • 3 195 za m2