Drawsko Pomorskie, Zachodniopomorskie

Obiekt | 593 550 zł | 429,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim Anna Kucharska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-06-2019 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim z siedzibą przy Jasna 3, 78-500 , pokój II, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym 0034, Dalewo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 22/2, 93, 64, 94, 77, 38, 140, 143 o łącznej powierzchni 13,25 ha. Na działce oznaczonej numerem 143 posadowiony jest budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 112 m2 oraz łącznej powierzchni użytkowej 209,1 m2. Ponadto na terenie działki zlokalizowane są cztery budynki niemieszkalne o łącznej powierzchni zabudowy 429 m2. Na działce oznaczonej numerem 140 posadowiony jest budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 59m2 i powierzchni użytkowej 99,5 m2 oraz budynek niemieszkalny. Działka gruntu o numerach ewidencyjnych 22/2, 93, 64, 94, 77, 38 są niezabudowane. Uwaga! przy licytacji stosuje się odrębne przepisy dotyczące zasad obrotu gruntami rolnymi. należącej do dłużnika: położonej przy Dalewo , 78-500 Drawsko Pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1D/00000561/7.


Suma oszacowania wynosi 791 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 593 550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79 140,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O. w Łobzie 65 1240 3871 1111 0010 3715 2087.

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim mieszczącym się pod adresem: Jasna 3, 78-500 Drawsko Pomorskie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Sosny , Zachodniopomorskie

20 700 zł | 2 pokoje | 48,20 m2 | 1 piętro

  • cena: 20 700 zł
  • 429 za m2
Image things

Świdwin , Zachodniopomorskie

62 000 zł | Kawalerka | 26,60 m2 | 2 piętro

  • cena: 62 000 zł
  • 2 331 za m2
Image things

Kołbacz , Zachodniopomorskie

90 793 zł | 3 pokoje | 46,97 m2

  • cena: 90 793 zł
  • 1 933 za m2