Opole, Opolskie

Mieszkanie | 143 573 zł | 59,60 m2

- 56 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Ewa Czaplińska-Sikora na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-07-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu z siedzibą przy Ozimska 60a, 45-368 Opole, pokój 214, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Samborska 18A, 45-316 Opole, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1O/00115684/2.

Suma oszacowania wynosi 191 430,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 572,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 143,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/OPOLE 48 1020 3668 0000 5202 0093 0305.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Opolu mieszczącym się pod adresem: Ozimska 60a, Opole, 45-368 Opole.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Opole , Opolskie

220 252 zł | 2 pokoje | 53,63 m2 | 3 piętro

  • cena: 220 252 zł
  • 4 107 za m2
Image things

Opole , Opolskie

200 250 zł | 2 pokoje | 54,49 m2 | 2 piętro

  • cena: 200 250 zł
  • 3 675 za m2
Image things

Opole , Opolskie

130 000 zł | 2 pokoje | 31,32 m2 | Parter

  • cena: 130 000 zł
  • 4 151 za m2