Oleśnica, Dolnośląskie

Mieszkanie | 25 835 zł | 21,30 m2

- 72 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Grzegorz Obrzud na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-07-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy z siedzibą przy 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica, pokój 24, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: położonego przy 3 Maja 22/8, 56-400 Oleśnica, dla którego SĄD REJONOWY OLEŚNICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1E/00080839/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości stanowiącej przedmiot odrębnej własności w postaci lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni 21,30m² położonego w budynku nr 22 w Oleśnicy przy ul 3go Maja, powiat Oleśnica, województwo dolnośląskie. Lokal posiada urządzoną księgę wieczystą WR1E/00080839/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Z własnością lokalu związany jest udział 174/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Z własnością lokalu związane jest prawo dożywotniej, bezpłatnej służebności całego mieszkania na rzecz Romana Gendery. Nieruchomość stanowi własność:

Suma oszacowania wynosi 34 446,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 834,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 444,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA III O.we Wrocławiu 45 1240 3464 1111 0010 4721 6308.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
26.06.2019 09:30 - 09:40
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Oleśnica , Dolnośląskie

295 962 zł | 73,03 m2 | 3 piętro

  • cena: 295 962 zł
  • 4 053 za m2
Image things

Oleśnica , Dolnośląskie

49 037 zł | 2 pokoje | 37,40 m2

  • cena: 49 037 zł
  • 1 311 za m2
Image things

Oleśnica , Dolnośląskie

306 074 zł | 3 pokoje | 77,45 m2

  • cena: 306 074 zł
  • 3 952 za m2