Żary, Lubuskie

Mieszkanie | 63 750 zł | 2 pokoje | 62,60 m2

- 71 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Michał Kupny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-07-2019 o godz. 11:00w budynku Sądu Rejonowego w Żarach z siedzibą przy Spokojna 20/ , 68-200 Żary, pokój 120, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: położonego przy Okrzei 50, 68-200 Żary, dla którego SĄD REJONOWY ŻARY V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1R/00043564/2.[
Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal mieszkalny nr 9 położony na IV-kondygnacji /III-piętro/ w budynku mieszkalnym nr 50 w Żarach, ul. Okrzei składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 62,60 m2. Dla lokalu mieszkalnego nr 9 urządzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00043564/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Żarach.Suma oszacowania wynosi 85 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 63 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na konto komornika w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Żarach nr 45 10205460 0000 5102 0005 9212. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Zgodnie z przepisem 976 parag.1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Operaty szacunkowe oraz protokoły opisu i oszacowania tych nieruchomości wraz z wypisem z ewidencji gruntów i mapką z akt egzekucyjnych znajdują się do wglądu w aktach Sądu Rejonowego w Żarach Wydział I Cywilny i kancelarii komornika. Nieruchomości tą można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji.

Image things

Żary , Lubuskie

129 750 zł | 3 pokoje | 80,75 m2 | 2 piętro

  • cena: 129 750 zł
  • 1 607 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

51 000 zł | 2 pokoje | 43,60 m2 | Parter

  • cena: 51 000 zł
  • 1 170 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

64 133 zł | 2 pokoje | 41,10 m2

  • cena: 64 133 zł
  • 1 560 za m2