Krzepocin, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 39 600 zł | 2 pokoje | 136,01 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim


Artur Masojć


Kancelaria Komornicza, Mieszka I 2, Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski


tel. 913824469 / fax. 913829215


Sygnatura: Km 197/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-06-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim z siedzibą przy Kościuszki 13, 72-400 Kamień Pomorski, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy 22/5,Krzepocin, 72-405 Świerzno, dla którego SĄD REJONOWY W KAMIENIU POMORSKIM IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1K/00024313/6.


Suma oszacowania wynosi 52 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 600,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 280,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58144011430000000003509915.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 13, Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Artur MasojćImage things

Redło , Zachodniopomorskie

46 000 zł | 3 pokoje | 51,79 m2 | 1 piętro

  • cena: 46 000 zł
  • 888 za m2
Image things

Szczecin , Prawobrzeże

147 000 zł | 3 pokoje | 59,40 m2 | 7 piętro

  • cena: 147 000 zł
  • 2 475 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

84 225 zł | Kawalerka | 31,30 m2 | 8 piętro

  • cena: 84 225 zł
  • 2 691 za m2