Gorzów Wielkopolski, Lubuskie

Mieszkanie | 107 250 zł | 3 pokoje | 52,90 m2 | 2 piętro

- 55 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim


Piotr Zalewski


Kancelaria Komornicza, Kossaka 1, Gorzów Wlkp, 66-400 Gorzów Wlkp


tel. 957354321 / fax. 957354320


Sygnatura: Km 2456/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-06-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy Chopina 52 , 66-400 Gorzów Wlkp, pokój 227, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul.Boh. Westerplatte 23/5, 66-400 Gorzów Wlkp., dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00083650/0.


Suma oszacowania wynosi 143 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 107 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK ZACHODNI WBK SA I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87 10901900 0000 0001 0537 6615.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mieszczącym się pod adresem: Chopina 52 , Gorzów Wlkp, 66-400 Gorzów Wlkp.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Piotr ZalewskiImage things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

419 750 zł | 1,00 m2

  • cena: 419 750 zł
  • 419 750 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski , Śląskie

79 200 zł | 3 pokoje | 46,97 m2 | 8 piętro

  • cena: 79 200 zł
  • 1 686 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

40 000 zł | Kawalerka | 26,58 m2 | 3 piętro

  • cena: 40 000 zł
  • 1 505 za m2