Mchawa, Podkarpackie

Dom | 258 000 zł | 103,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Lesku


Tomasz Klucznik


Kancelaria Komornicza, Plac Konstytucji 3 Maja 16, Lesko, 38-600 Lesko


tel. 13 469 60 94 / fax. 13 469 60 94


Sygnatura: KM 751/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-06-2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lesku z siedzibą przy Plac Konstytucji 3 Maja 9, 38-600 Lesko, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy Mchawa ,Mchawa, 38-606 Baligród, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1E/00037147/7.
Opis nieruchomości:
Działka gruntowa nr 440 o powierzchni 0,1336 ha, położona w Mchawie obręb 0009 gm. Baligród, zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym. Łączna powierzchnia użytkowa budynku 103,50 m.kw. Obiekt w bardzo dobrym stanie technicznym, wymagający poniesienia nieznacznych nakładów na jego ukończenie.


Suma oszacowania wynosi 344 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 258 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Tomasz KlucznikImage things

Gdynia , Karwiny

24 000 zł | Kawalerka | 21,84 m2 | Parter

  • cena: 24 000 zł
  • 1 099 za m2
Image things

Rzeszów , Podkarpackie

265 550 zł | 125,90 m2

  • cena: 265 550 zł
  • 2 109 za m2
Image things

Mielec , Cyranka

191 681 zł | 89,60 m2

  • cena: 191 681 zł
  • 2 139 za m2