Gdańsk, Aniołki

Mieszkanie | 255 750 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 63,72 m2 | 2 piętro

- 65 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku


Michał Brzóska


Kancelaria Komornicza, Milskiego 1, Gdańsk, 80-809 Gdańsk


tel. 58 306-46-19 / fax.


Sygnatura: Km 101/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJLICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Michał Brzóska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-06-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z siedzibą przy 3 Maja 9A, 80-802 Gdańsk, pokój E1.10A, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy ul. Powstańców Warszawskich 22/5, 80-152 Gdańsk, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 63,72 m2, położona na II piętrze w budynku wielolokalowym zlokalizowanym w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 22, stanowiącym część składową nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 655. Z nieruchomością związany jest udział 15/100 części w nieruchomości gruntowej dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X.Suma oszacowania wynosi 341 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 255 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A 57 1050 1764 1000 0092 5232 5890.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku mieszczącym się pod adresem: 3 Maja 9A, Gdańsk, 80-802 Gdańsk.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy


Michał BrzóskaHistoryczne ceny

Image things

Gdańsk, pomorskie

520 500 zł | Dom | 143,00 m2

  • cena: 520 500 zł
  • 3 640 za m2
Image things

Gdańsk, pomorskie

2 023 000 zł | 708,00 m2

  • cena: 2 023 000 zł
  • 2 857 za m2
Image things

Gdańsk, pomorskie

9 400 000 zł | 844,80 m2

  • cena: 9 400 000 zł
  • 11 127 za m2