Szczecin, zachodniopomorskie

Mieszkanie | 64 500 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 22,37 m2

- 55 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie
Dawid Przybylak
Kancelaria Komornicza nr III w Szczecinie
ul. Jagiellońska 89/5, 70-437 Szczecin
Nip: 9860137542
Tel. 914310589
E-mail: [email protected]
http://szczecinkomornik.eu/
Km 465/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KWXXXX/XXXXXXXX/X


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Dawid Przybylak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-06-2019r. o godz. 10:00 pok. 50 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie przy ul. Kaszubska 42 w Szczecinie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego: 70-261 Szczecin, ul. Królowej Jadwigi 13/11, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X Lokal mieszkalny o pow. 22,37 mkw (pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój) położony na parterze.
Suma oszacowania wynosi 86 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O. w Szczecinie 87 14401143 0000 0000 1428 6675 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data uznania rachunku organu egzekucyjnego).
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego zawierający wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Akta postępowania egzekucyjnego zostaną złożone w Sądzie na tydzień
przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


                                                                                                                             Komornik Sądowy
                                                                                                                              Dawid Przybylak

Historyczne ceny

Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

218 700 zł | Mieszkanie | 58,00 m2 | 1 piętro

  • cena: 218 700 zł
  • 3 771 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

103 575 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 45,51 m2

  • cena: 103 575 zł
  • 2 276 za m2
Image things

Szczecin, Skolwin

188 250 zł | Mieszkanie | 85,65 m2

  • cena: 188 250 zł
  • 2 198 za m2