Ławy, Mazowieckie

Dom | 418 204 zł | 174,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce


Bożenna Otłowska


Kancelaria Komornicza, Goworowska 2B, Ostrołęka, 07-400 Ostrołęka


tel. 297644753, 884 801 601 / fax. 297644753


Sygnatura: Km 252/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Bożenna Otłowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-06-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce z siedzibą przy Mazowiecka 3, 07-400 Ostrołęka, pokój IX, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy Księżycowa 6,Ławy, 07-411 Rzekuń, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1O/00075334/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca działkę o nr ew. 683/1 o pow. 0,0838 ha zabudowana jednorodzinnym, wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, murowanym, parterowym z poddaszem użytkowym o pow. użytkowej 174,1 m2


Suma oszacowania wynosi 557 605,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 418 203,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 760,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 43 10501025 1000 0092 5947 5755.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce mieszczącym się pod adresem: Mazowiecka 3, Ostrołęka, 07-400 Ostrołęka.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Bożenna OtłowskaImage things

Radom , Mazowieckie

5 000 000 zł | 2 445,00 m2

  • cena: 5 000 000 zł
  • 2 045 za m2
Image things

Warszawa , Wilanów

44 625 zł | 1,00 m2

  • cena: 44 625 zł
  • 44 625 za m2
Image things

Warszawa , Włochy

30 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 30 000 zł
  • 30 000 za m2